Устав Фундації

Статут Фундації «Відкритий Діалог»

 Загальні положення

§ 1

Фундація «Відкритий Діалог», далі іменована у тексті цього Статуту «Фундація», заснована «Засновниками» на підставі нотаріального акту № 3938/2009, складеного 9 грудня 2009 року нотаріусом Кшиштофом Млинарським у м. Краснік, діє на підставі положень Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. від 1991 р. № 46 ст. 203, з подальш. зм.), а також на підставі цього Статуту.

§ 2

Фундація є юридичною особою.

§ 3

Головним місцем розташування Фундації є м. Варшава.

§ 4

1. Фундація поширює свою діяльність на територію Республіки Польща.
2. Для досягнення цілей Фундація також може здійснювати свою діяльність і за межами Республіки Польща.
3. У разі потреби Фундація може створювати відділення та офіси за межами міста, що є її головним місцем розташування.
4. Фундація може використовувати свою назву іншими мовами.

§ 5

Термін дії Фундації необмежений.

§ 6

Виходячи з цілей Фундації, відповідним міністром є міністр закордонних справ Республіки Польща.

Цілі і принципи роботи Фундації 

§ 7

Цілями Фундації є:

1. Підтримка дій, спрямованих на розвиток громадянського суспільства в Польщі та інших країнах, що розвивають демократію.
2. Науково-дослідна, освітньо-навчальна й культурна діяльності, пов'язані з громадськими та економічними рухами, які прагнуть до розвитку громадянського суспільства.
3. Сприяння розвитку освіти та культури.
4. Проведення міжнародних спостережних місій за виборами на різних державних рівнях.
5. Просування та впровадження перевірених стратегій і методів підтримки розвитку як на місцевому, так і міжнародному рівнях.
6. Діяльність, спрямована на побудову партнерських відносин між Польщею та іншими країнами.
7. Просування та підтримка дій, спрямованих на інтеграцію держав, які розвивають демократію та інших суб'єктів міжнародного права .
8. Ініціювання, просування та підтримка дій, що сприяють процесу цивілізаційних і культурних змін, які створюють для людей умови рівноправних можливостей для їхнього інтелектуального, професійного, соціального і культурного розвитку.
9. Просування та підтримка ініціатив з розвитку студентського самоврядування в Польщі та за її межами.

§ 8

Фундація реалізує свої цілі за допомогою:

1. Просування та популяризації ідей демократії та громадянського суспільства.
2. Статистичного дослідження аналізів даних.
3. Співпраці із засобами масової інформації (ЗМІ).
4. Організації та проведення навчання, тренінгів для підприємств, установ, організацій самоврядування, громадських рухів та інших неурядових організацій.
5. Консалтингу для представників підприємств, установ, організацій самоврядування, громадських рухів та інших неурядових організацій.
6. Організації заходів, конференцій, семінарів, виставок, рекламних акцій та концертів.
7. Видавничої діяльності.
8. Створення фондів і стипендіальних програм.
9. Фінансування стипендій для дітей, молоді та обдарованих молодих людей, або таких студентів, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.
10. Організації спостережних місій та навчальних поїздок, пов'язаних з проблематикою захисту прав людини, демократії та верховенства права.

§ 9

1. Поряд з реалізацією ініційованих Фундацією проектів, Фундація співпрацює з іншими інститутами, організаціями та особами для досягнення спільних статутних цілей. Така співпраця може полягати в організаційній підтримці, частковому або повному фінансуванні заходів або в наданні допомоги для одержання необхідних коштів з інших джерел.
2.Фундація реалізує статутні цілі також за допомогою членства в організаціях, що об'єднують польські та закордонні фонди, статутні цілі яких схожі або ідентичні з цілями Фундації.
3. В рамках реалізації статутних цілей Фундація може ініціювати судові провадження і приєднуватися до судових проваджень, які ведуться в органах правосуддя та органах державної адміністрації, в якості громадської організації таким чином і на підставі таких принципів, які встановлені чинними положеннями законодавства.
4. Жодні прояви діяльності Фундації не повинні тлумачитися як заміщення державних установ у здійсненні їх статутних зобов'язань.

Майно і доходи Фундації 

§ 10

Майном Фундації є:

1. Установчий фонд – грошовий внесок Засновників у розмірі 10 000,00 злотих (прописом: десять тисяч злотих).
2. З установчого фонду для ведення господарської діяльності виділяється сума 2500, 00 злотих (прописом: дві тисячі п'ятсот злотих). Інша власність та інші майнові права, в тому числі фінансові кошти, нематеріальні та правові цінності, а також інші речові засоби, включаючи нерухоме та рухоме майно, придбані Фундацією в процесі її роботи.
3. Фінансові кошти, цінні папери, нерухоме та рухоме майно, а також інші майнові права, придбані Фундацією в процесі її діяльності.

§ 11

Фундація отримує доходи зокрема від:

а) пожертв та субсидій,
б) дотацій і грантів,
в) спадків і заповітів,
г) надходжень за рахунок збору коштів, лотерей та інших громадських акцій, організованих Фундацією на підставі дозволів,
д) доходів від майна Фундації;
е) інших надходжень і доходів.

§ 12

Наявні і отримані Фундацією кошти можуть використовуватися виключно для реалізації статутних цілей. Вони не можуть бути джерелом прибутку Засновника.

Фундація повинна враховувати побажання донорів, якщо це не суперечить положенням чинного законодавства та цілям Фундації .

§ 13

Забороняється:

a) Кредитування або забезпечення зобов'язань майном Фундації по відношенню до її членів, членів її правління або співробітників, а також осіб, з якими співробітники перебувають у шлюбі або спорідненості по прямій лінії, в спорідненості по бічній лінії до другого ступеня, або пов'язані шляхом усиновлення (удочеріння), опікунства чи піклування, названі далі близькими.

б) Передача майна Фундації на користь її членів, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, а особливо, якщо така передача здійснюється безкоштовно або на пільгових умовах.

в) Використання майна Фундації для її членів, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, за винятком використання, яке випливає безпосередньо із статутних цілей організації.

Господарська діяльність

§ 14

1. Фундація може здійснювати господарську діяльність у розмірі, який служить для реалізації її статутних цілей, на підставі принципів, визначених в окремих положеннях. Господарська діяльність може мати виключно побічний, допоміжний характер, спрямований на отримання фінансових коштів для ведення та розвитку статутної діяльності. Дохід від господарської діяльності в повному обсязі призначається для реалізації статутних цілей. Фундація виділяє 2 500,00 злотих (дві тисячі п'ятсот злотих) на ведення господарчої діяльності.

2. Фундація може вести господарську діяльність в сфері:

16.24 Z Виготовлення упаковок з дерева
17.12.Z Виготовлення паперу та картону
17.21.Z Виготовлення гофрованого паперу та гофрованого картону, а також упаковок з паперу та картону
18.12.Z Іншого друку
18.13.Z Діяльності з надання послуг підготовки до друку
18.20.Z Відтворення записаних носіїв інформації
26.80.Z Виготовлення магнітних і оптичних носіїв інформації
32.40.Z Виготовлення ігор та іграшок
58.12.Z Видавництва переліків і списків (наприклад, з адресами, телефонами)
59.11.Z Діяльності, пов'язаної з виробництвом фільмів, відеозаписів і телевізійних програм
59.20.Z Діяльності у сфері звукозапису та музичного запису
62.01.Z Діяльності, пов'язаної з програмним забезпеченням
62.09.Z Іншої діяльності з надання послуг у сфері інформаційних та комп'ютерних технологій
63.12.Z Діяльності Інтернет-сервісів
63.91.Z Діяльності інформаційних агентств
63.99.Z Іншої діяльності з надання послуг у сфері інформації, не включеної до інших груп
73.20.Z Дослідження ринку і громадської думки
74.20.Z Фотографічної діяльності
82.19.Z Виготовлення фотокопій, підготовки документів та іншої спеціалізованої допоміжної офісної діяльності
70.2 Консалтингу, пов'язаного з управлінням
70.21.Z Зв'язків з громадськістю (public relations) і комунікації
70.22.Z Іншого консалтингу в сфері здійснення господарської діяльності та управління.

3. У разі, коли для ведення господарської діяльності в будь-якій з вищеперерахованих сфер, необхідно одержання концесії або дозволу, Фундація почне вести таку діяльність після отримання відповідної концесії або дозволу.

Органи влади Фундації

§ 15

Органами влади Фундації є:
а) Рада Фундації,
б) Правління Фундації.

Рада Фундації 

§ 16

1. Рада Фундації є керівним, контролюючим і оцінюючим органом Фундації.

2. До складу Ради Фундації входить від трьох до семи осіб. 

3. Члени першого складу Ради призначаються Засновниками. Наступних членів Ради на місця осіб, які припинили займати цю посаду, або для розширення складу Ради, призначає Рада Фундації на підставі свого рішення.

4. У разі смерті, відставки або відкликання члена Ради Фундації, для того, щоб прийняті ним рішення, у тому числі рішення про зміни в Статуті, були дійсними, Рада Фундації має налічувати не менше трьох членів. У разі, коли у Раді Фундації залишається один член, він зобов'язаний протягом трьох місяців розширити склад Ради Фундації до необхідної мінімальної кількості її членів.

5. Рада Фундації  на засіданні призначає і відкликає Правління Фундації, а також обирає і призначає її Президента з числа її членів, надалі іменованого «Президент Фундації», визначає умови винагороди Правління і затверджує обсяг повноважень її членів.

Порядок призначення та відкликання членів Правління

§ 17

1.За два тижні до засідання з питання призначення або відкликання члена Правління, Рада Фундації повідомляє дану особу рекомендованим листом про намір прийняти таке рішення.

2. Для призначення та відкликання члена Правління потрібно прийняти рішення абсолютною більшістю голосів членів Ради Фундації.

3. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Правління було дійсним, потрібна попередньо виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.

4. У разі прийняття рішення про призначення або відкликання члена Правління без попередньої письмової згоди Голови Ради Фундації, таке рішення вважається абсолютно недійсним і неефективним.

§ 18

Рада Фундації визначає основні напрями діяльності Фундації та виконує інші дії, передбачені у цьому Статуті.

§ 19

1. Засідання Ради Фундації проводяться за необхідністю за ініціативою не менш ніж 1/3 складу її членів, проте не рідше ніж раз на рік. Засідання скликає Голова Ради Фундації.

2. Рішення Ради Фундації приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше половини її складу, при цьому у разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради Фундації.

3. Призначення або відкликання члена Ради Фундації проводиться шляхом рішення Ради Фундації, прийнятого на таємному голосуванні простою більшістю голосів у присутності Голови. Член ради Фундації, відсутній на засіданні, може надати свою письмову довіреність іншому члену або призначити зовнішню довірену особу.

4. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Ради Фундації було дійсним, потрібна попередня виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.

5. Засідання Ради Фундації можуть проводитися за допомогою засобів електронної комунікації.

6. На запрошення Ради Фундації у її засіданнях в якості спостерігачів можуть брати участь члени Правління та інші запрошені особи.

§ 20

До завдань Ради Фундації відносяться, зокрема:

1. Призначення та відкликання членів Правління та призначення Президента Фундації.

2. Оцінка роботи Правління, щорічне прийняття звітів і надання схвалення роботи членів Правління Фундації.

3. Контроль за поточною діяльністю Правління Фундації.

4. Визначення основних напрямів діяльності Фундації .

5. Нагляд за загальною діяльністю Фундації.

6. Прийняття на прохання Правління Фундації рішення про злиття з іншою Фундацією або про ліквідацію Фундації.

Правління Фундації 

§ 21

1. Правління Фундації, зокрема:

а) представляє інтереси Фундації  у сфері зовнішніх відносин;
б) здійснює управління майном Фундації;
в) керує поточною діяльністю Фундації;
г) виконує рішення Ради Фундації;
д) отримує субсидії, пожертвування, спадщини і заповіти;
е) створює і ліквідує суб'єкти та організаційні структури Фундації;
є) схвалює річні та багаторічні плани діяльності Фундації, а також фінансові плани;
ж) визначає кількість прийнятих на роботу співробітників і розмір коштів для виплати заробітних плат;
з) організовує і стежить за господарською діяльністю Фундації.

2. До повноважень Правління належить звернення із заявою про внесення змін до Статуту Фундації та про злиття або ліквідацію Фундації.

3. Термін повноважень Правління складає 3 роки, починаючи з дня його призначення. Правління може здійснювати свою діяльність довше ніж один термін повноважень.

4. За місяць до завершення терміну повноважень Правління складає звіт про свою діяльність або передає його Раді Фундації.

5. Рада Фундації  щорічно приймає рішення про схвалення діяльності Правління.

§ 22

У разі призначення Правління, що складається з більш ніж одного члена, рішення приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше ніж половини загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Президента Правління.

Спосіб представлення інтересів

§ 23

Заяви подає одноосібно Президент Правління, двоє членів Правління, що діють спільно, або прокурист, призначений на підставі рішення Правління. 

Перехідні та прикінцеві положення

§ 24

Рада Фундації  залишає за собою право здійснювати зміни в цьому Статуті, а також в цілях діяльності Фундації, які в ньому містяться. Зміни набувають чинності шляхом прийняття рішення Радою Фундації більшістю щонайменше ¾ її складу.

§ 25

1. Рішення з питання про ліквідацію Фундації приймає Рада Фундації.

2. Рішення про ліквідацію Фундації приймає більшість ¾ голосів членів Ради Фундації за згодою Голови Ради Фундації.

3. Залишок майна від Фундації  буде передано іншій Фундації або організації з подібними цілями роботи.

§ 26

До питань, які не регулюються цим Статутом, мають застосовуватися положення Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. № 46, від 1991 р., ст. 203).