Фундація

Устав Фундації

Статут Фундації
«Відкритий Діалог» 

Загальні положення

§ 1

Фундація «Відкритий Діалог», далі іменована у тексті цього Статуту «Фундація», заснована «Засновниками» на підставі нотаріального акту № 3938/2009, складеного 9 грудня 2009 року нотаріусом Кшиштофом Млинарським у м. Красніку, діє на підставі положень Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. від 1991 р. № 46 ст. 203, з подальш. зм.), а також на підставі цього Статуту.

§ 2

Фундація є юридичною особою.

§ 3

Головним місцем розташування Фундації є м. Варшава.

§ 4

1. Фундація поширює свою діяльність на територію Республіки Польща в тому об’ємі, який необхідний для належної реалізації статутних цілей, вона також може здійснювати свою діяльність і за межами Республіки Польща.
2. Фундація може використовувати свою назву іншими мовами

§ 4а

1. Фундація має право створювати відділення, установи, філіали та представництва в країні і за кордоном, а також входити до складу інших польських і зарубіжних фундацій, асоціацій та інших організацій, цілі яких схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.
2. Реалізація статутних цілей Фундації може здійснюватися у співпраці з іншими суб’єктами, цілі яких схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.

§ 5

Термін дії Фундації необмежений.

§ 6

Виходячи з цілей Фундації, відповідним міністром є міністр закордонних справ Республіки Польща.

Цілі і принципи роботи Фундації 

§ 7

Метою Фундації є захист прав людини і підтримка демократії, сталого розвитку та верховенства закону через:

1.    дії, спрямовані на розвиток ініціатив, рухів і громадянських суспільств, особливо в державах, що входили до складу колишнього СРСР, на основі досвіду системної трансформації Республіки Польща, а також цінностей і стандартів функціонування суспільного життя в державах-членах Європейського Союзу;
2.    дії по створенню партнерства між Республікою Польща та іншими державами, зокрема, зазначеними в пункті 1, а також між громадянами цих держав;
3.    дії на користь співпраці та інтеграції ініціатив, рухів, громадянських суспільств і держав, зокрема, зазначених в пункті 1, з іншими суб’єктами міжнародного права;
4.    заходи, що стимулюють зміни, спрямовані на надання громадянам держав, зокрема, зазначених в пункті 1, рівних можливостей в їх інтелектуальному, професійному, соціальному і культурному розвитку, а також в повному використанні громадянських прав, в тому числі в активній участі в політичному житті;
5.    дії щодо гарантування безпеки та суспільного ладу, розвитку самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я та підвищення доступності та поліпшення стандартів функціонування інших державних послуг.

§ 8

Фундація реалізує свої цілі через:

1.    дослідження і аналіз випадків порушення прав людини, особливо громадянських прав і права на захист від переслідувань, а також соціальних явищ, базуючись, зокрема, на емпіричних даних, їх синтезі і накопиченні в базах даних, а також за допомогою їх представлення у формі аналізів , звітів, презентацій, інфографіки, мультимедіа та розробок іншого типу;
2.    поширення, особливо серед політичних керівників, органів державної адміністрації та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, а також в середовищах, які формують громадську думку, в засобах масової інформації та соціальних мережах, зокрема, у вигляді фотографій, аудіозаписів і записів передач, фільмів, заяв, статей та інтерв’ю, проблематики, зазначеної в §7, а також знань, накопичених Фундацією, особливо в формах, зазначених у пункті 1, а також досягнень Фундації в обсязі, охопленому її статутними цілями;
3.    організацію та проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів і конференцій, зокрема, для фізичних осіб, підприємств, державних установ і органів місцевого самоврядування, студентських самоврядувань, професійних самоврядувань, організацій роботодавців, профспілок, релігійних організацій, громадських рухів і політичних угруповань , а також неурядових організацій в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
4.    надання консультацій фізичним особам, підприємствам, державним установам та органам місцевого самоврядування, студентським органам самоврядування, професійним органам самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним організаціям, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціям в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
5.    організацію громадських зібрань, в тому числі демонстрацій і акцій протесту, а також благодійних заходів, аукціонів, виставок, вернісажів, хеппенінгів, рекламних акцій і музичних концертів та інших заходів в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
6.    видавничу діяльність;
7.    надання фінансової, матеріальної, юридичної та організаційної допомоги підприємствам, державним установам та органам місцевого самоврядування, професійними органам самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним організаціям, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціям і фізичним особам, зокрема тим, які потребують гуманітарної і медичної допомоги, а також організації медичних навчальних заходів і курсів з надання першої допомоги в обсязі та відповідно до чинного законодавства і що проводяться компетентним персоналом;
8.    створення фондів і стипендіальних програм, а також фінансування стипендій для дітей, молоді та студентів, особливо обдарованих, соціально активних, для людей, що зазнають репресій або осіб, які перебувають у скрутному фінансовому становищі;
9.    організацію спостережних місій, в тому числі спостережних місій за виборами, а також навчальних візитів у обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
10.    придбання обладнання, устаткування, матеріалів і послуг, призначених для реалізації статутних цілей Фундації, а також безоплатної передачі або надання їх у користування фізичним та іншим суб’єктам, що діють в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації.

§ 9

1. Поряд з реалізацією ініційованих Фундацією проектів, Фундація співпрацює з фізичними особами та іншими суб’єктами для досягнення статутних цілей Фундації. Така співпраця може полягати в наданні фінансової підтримки, в тому числі частковому або повному фінансуванні заходів або в наданні допомоги для одержання необхідних коштів з інших джерел, а також в інформаційній, матеріальній, юридичній і в організаційній підтримці, або в отриманні Фундацією підтримки в аналогічному обсязі.
2. Фундація реалізує статутні цілі також за допомогою членства в організаціях, що об’єднують недержавні організації та інші польські та закордонні суб’єкти, статутні цілі яких схожі або ідентичні з цілями Фундації.
3. В рамках реалізації статутних цілей Фундація може ініціювати судові провадження і приєднуватися до судових проваджень, які ведуться в органах правосуддя, та органах державної адміністрації в якості громадської організації таким чином і на підставі таких принципів, які встановлені чинними положеннями законодавства.

Майно і доходи Фундації 

§ 10

Майном Фундації є:

1.    Установчий фонд – грошовий внесок Засновників у розмірі 10 000,00 злотих (прописом: десять тисяч злотих), при чому з установчого фонду виділяється сума 2500, 00 злотих (прописом: дві тисячі п’ятсот злотих) на державну діяльність.
2.    Інша власність та інші майнові права, в тому числі фінансові кошти, цінні папери,  нематеріальні активи та інші матеріальні засоби, зокрема нерухоме та рухоме майно, придбані Фундацією в процесі її роботи.

§ 11

1. Фундація отримує доходи зокрема від:
а) пожертв, спадків, заповітів, дотацій, субвенцій, грантів, інших безоплатних надходжень;,
б) цінних паперів, депозитів капіталу;
в) банківських відсотків і доходів від рухомого і нерухомого майна;
г) доходів від підприємницької діяльності;
ґ) доходів від зборів пожертв та масових заходів, лотерей та інших соціальних акцій, організованих Фундацією на підставі відповідних дозволів;
д) доходів, отриманих від майнових прав;
е) частки і акцій в компаніях.
2. Доходи, зазначені в п. 1, можуть надходити в межах країни і з-за кордону.
3. Доходи, отримані з джерела, зазначеного в ч. 1 п. «А», можуть бути використані на реалізацію статутних цілей Фундації на розсуд її Правління, у разі, якщо дарувальники не конкретизували мети, на яку повинні використовуватися виділені кошти, при тому, що ця мета збігається зі статутними цілями Фундації.
4.  З питань прийняття пожертв і спадку, заяви, що їх вимагає законодавство, подаються Правлінням Фундації.
5. У разі призначення Фундації спадкоємцем, Правління Фундації подає заяву про прийняття спадщини з умовою складання опису майна, за умови, що в момент подачі цієї заяви очевидно, що актив спадщини значно перевищує борги спадкодавця.
6. Фундація не приймає доходів, отриманих з джерела, зазначеного в п. 1 підпункті «а», якщо їх отримання суперечить діяльності, що здійснює Фундація.

§ 12

Наявні і отримані Фундацією кошти можуть використовуватися виключно для реалізації статутних цілей. Вони не можуть бути джерелом прибутку Засновника, членів статутних органів або працівників, а також осіб, з якими співробітники перебувають у шлюбі або у відносинах свояцтва або спорідненості по прямій лінії, свояцтва або спорідненості по бічній лінії до другого ступеня або пов’язані шляхом усиновлення (удочеріння), опікунства чи піклування.

§ 13

Забороняється:

a)    Кредитування або забезпечення зобов’язань майном Фундації по відношенню до її Засновників, членів її правління або співробітників, а також осіб, з якими співробітники перебувають у шлюбі або спорідненості по прямій лінії, в спорідненості по бічній лінії до другого ступеня або пов’язані шляхом усиновлення (удочеріння), опікунства чи піклування, що іменуються далі близькими.
б) Передача майна Фундації на користь її Засновників, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, а особливо, якщо така передача здійснюється безкоштовно або на пільгових умовах.
в)  Використання майна Фундації для її Засновників, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, за винятком випадків безпосереднього використання майна згідно статутних цілей організації.

Господарська діяльність

§ 14

1. Фундація може здійснювати господарську діяльність у розмірі, який служить для реалізації її статутних цілей, на підставі принципів, визначених в окремих положеннях. Господарська діяльність може мати виключно побічний, допоміжний характер, спрямований на отримання фінансових коштів для ведення та розвитку статутної діяльності. Дохід від господарської діяльності в повному обсязі призначається для реалізації статутних цілей. Фундація виділяє 2 500,00 злотих (дві тисячі п’ятсот злотих) на ведення господарської діяльності.
2. Фундація може здійснювати господарську діяльність в сфері:
1)    16.24 Z Виготовлення упаковок з дерева;
2)    17.12.Z Виготовлення паперу та картону;
3)    17.21.Z Виготовлення гофрованого паперу та гофрованого картону, а також упаковок з паперу та картону;
4)    18.12.Z Іншого друку;
5)    18.13.Z Діяльності з надання послуг підготовки до друку;
6)    18.20.Z Відтворення записаних носіїв інформації;
7)    26.80.Z Виготовлення магнітних і оптичних носіїв інформації;
8)    32.40.Z Виготовлення ігор та іграшок;
9)    58  Видавничої діяльності;
10)    59.11.Z Діяльності, пов’язаної з виробництвом фільмів, відеозаписів і телевізійних програм;
11)    59.20.Z Діяльності у сфері звукозапису та музичного запису;
12)    62.01.Z Діяльності, пов’язаної з програмним забезпеченням;
13)    62.09.Z Іншої діяльності з надання послуг у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій;
14)    63 Діяльності у сфері інформаційних технологій;
15)    73.20.Z Дослідження ринку і громадської думки;
16)    74.20.Z Фотографічної діяльності;
17)    82.19.Z Виготовлення фотокопій, підготовки документів та іншої спеціалізованої допоміжної офісної діяльності;
18)    70.2 Консалтингу, пов’язаного з управлінням;
19)    70.21.Z Зв’язків з громадськістю (public relations) і комунікації;
20)    70.22.Z Іншого консалтингу в сфері здійснення господарської діяльності та управління;
21)    46.18.Z Діяльності агентів, що спеціалізуються на оптовій торгівлі іншими окремими видами товарів;
22)     46.19.Z Діяльності агентів з оптової торгівлі універсальним асортиментом товарів;
23)     46.44.Z Торгівлі оптової виробами з кераміки і скла і миючими засобами;
24)     46.48.Z Торгівлі оптової годинниками та ювелірними виробами;
25)     46.9 Торгівлі оптової іншими побутовими товарами;
26)     47 Торгівлі роздрібної, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
27)     74.3 Діяльності з перекладу;
28)     82.3 Діяльності з організації ярмарків, виставок і конгресів;
29)     85.59.B Інші позашкільні види освіти, не класифіковані в іншому місці;
30)     85.6 Допоміжної діяльності в сфері освіти;
31)     92.00.Z Діяльності з організації азартних ігор і укладання парі.
3. У разі, коли для ведення господарської діяльності в будь-якій з вищеперерахованих сфер необхідно одержання концесії або дозволу, Фундація почне вести таку діяльність після отримання відповідної концесії або дозволу.

Органи влади Фундації

§ 15

Органами влади Фундації є:
а) Рада Фундації,
б) Правління Фундації.

Рада Фундації 

§ 16

1.    Рада Фундації є керівним, контролюючим і оцінюючим органом Фундації.
2.    Рада Фундації окреслює загальні напрямки діяльності Фундації та здійснює інші дії, передбачені цим Статутом.
3.    До складу Ради Фундації входить від трьох до семи осіб включно з  Головою Ради Фундації та членами Ради Фундації, що призначаються на невизначений термін.
4.    Члени першого складу Ради призначаються Засновниками. Наступних членів Ради на місця осіб, які припинили займати цю посаду або для розширення складу Ради, призначає Рада Фундації на підставі свого рішення. Члени Ради Фундації обирають зі свого складу Голову Ради Фундації.
5.    У разі смерті, відставки або відкликання члена Ради Фундації, для того, щоб прийняті ним рішення, у тому числі рішення про зміни в Статуті, були дійсними, Рада Фундації має налічувати не менше трьох членів. У разі, коли у Раді Фундації залишається один член, він зобов’язаний протягом трьох місяців розширити склад Ради Фундації до необхідної мінімальної кількості її членів.
6.    Рада Фундації  на засіданні призначає і відкликає Правління Фундації, а також обирає і призначає її Президента з числа її членів, надалі іменованого «Президент Фундації», визначає умови винагороди Правління і затверджує обсяг повноважень її членів.

§ 16a

1. Засідання Ради Фундації проводяться за необхідності за ініціативою не менш ніж 1/3 складу її членів, проте не рідше ніж раз на рік. Засідання скликає Голова Ради Фундації.
2. Рішення Ради Фундації приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше ніж половина її складу, при цьому у разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради Фундації.
3. Призначення або відкликання члена Ради Фундації проводиться шляхом рішення Ради Фундації, прийнятого на таємному голосуванні простою більшістю голосів у присутності Голови Ради Фундації. Член Ради Фундації, відсутній на засіданні, може надати свою письмову довіреність іншому члену або призначити зовнішню довірену особу.
4. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Ради Фундації було дійсним, потрібна попередня виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.
5. Засідання Ради Фундації можуть проводитися за допомогою засобів електронної комунікації.
6. На запрошення Ради Фундації у її засіданнях в якості спостерігачів можуть брати участь члени Ради та інші запрошені особи.

16б

До завдань Ради Фундації належать, зокрема:
а) призначення та відкликання членів Правління Фундації, в тому числі Голови Правління, далі іменованого «Президент Фундації», визначення принципів винагороди членів Правління та затвердження обсягу їх повноважень;
б) оцінка роботи Правління, щорічне прийняття звітів і надання схвалення роботи членів Правління Фундації.
в) контроль поточної діяльності Правління Фундації.
г) нагляд за загальною діяльністю Фундації.
ґ) прийняття на прохання Правління Фундації рішення про злиття з іншою Фундацією або про ліквідацію Фундації.

Порядок призначення та відкликання членів Правління

§ 17

1.  За два тижні до засідання з питання призначення або відкликання члена Правління, Рада Фундації повідомляє цю особу рекомендованим листом про намір прийняти таке рішення.
2. Для призначення та відкликання члена Правління потрібно прийняти рішення абсолютною більшістю голосів членів Ради Фундації.
3. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Правління було дійсним, потрібна попередньо виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.
4. У разі прийняття рішення про призначення або відкликання члена Правління без попередньої письмової згоди Голови Ради Фундації, таке рішення вважається абсолютно недійсним і неефективним.

Правління Фундації 

§ 18

Правління керує поточною діяльністю Фундації та представляє інтереси Фундації перед третіми особами. Правління Фундації займається всіма справами, що не належать до виключної компетенції інших органів Фундації, зокрема:
а) здійснює управління майном Фундації;
б) виконує рішення Ради Фундації;
в) визначає кількість прийнятих на роботу співробітників і розмір коштів для виплати заробітних плат;
г) організовує і стежить за господарською діяльністю Фундації.
ґ) отримує субсидії, пожертвування, спадщини і заповіти;
д) створює і ліквідує суб’єкти та організаційні структури Фундації;
2. До повноважень Правління належить звернення із заявою про внесення змін до Статуту Фундації, а також про злиття або ліквідацію Фундації.

§ 19

У разі призначення Правління, що складається з більш ніж одного члена, рішення приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше, ніж половини загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Президента Правління.

Спосіб представлення інтересів

§ 20

Заяви подає одноосібно Президент Правління, двоє членів Правління, що діють спільно, або прокурист, призначений на підставі рішення Правління.

Перехідні та прикінцеві положення

§ 21

Рада Фундації  залишає за собою право здійснювати зміни в цьому Статуті, а також в цілях діяльності Фундації, які в ньому містяться. Зміни набувають чинності шляхом прийняття рішення Радою Фундації більшістю щонайменше ¾ її складу.

§ 22

1. Рішення з питання про ліквідацію Фундації приймає Рада Фундації.
2. Рішення про ліквідацію Фундації приймається більшістю ¾  від загального числа голосів членів Ради Фундації за згодою Голови Ради Фундації.
3. Залишок майна від Фундації буде передано іншій Фундації або організації, цілі котрих схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.

§ 23

До питань, які не регулюються цим Статутом, мають застосовуватися положення Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. № 46, від 1991 р., ст. 203).

Варшава, 24 червня 2014 р.

Завантажити статут

Фундація «Відкритий Діалог» – Польща

СТАТУТ
“Оупен Дайлог Фаундейшн, Інк.”

СТАТТЯ І – ОФІСИ

Головний офіс корпорації знаходиться у штаті ФЛОРИДА. Корпорація може також мати офіси в інших місцях у межах або поза межами цього штату, які може, у відповідний час, визначати правління, або яких може вимагати бізнес корпорації.

СТАТТЯ ІІ – ЦІЛІ

Цілі, для яких ця корпорація була організована, зазначені у Свідоцтві про реєстрацію компанії, які за необхідності можуть бути змінені.

Корпорація організована виключно в благодійних, релігійних, освітніх і наукових цілях, для здійснення розподілених виплат організаціям, які розцінюються як звільнена від податків організація відповідно до розділу 501(с)(3) Податкового кодексу США або відповідного розділу будь-якого майбутнього федерального податкового кодексу.

Ніяка частина чистих доходів організації не повинна використовуватись на користь або розподілятися між її учасниками, довірчими власниками, посадовими особами або іншими приватними особами, за винятком того, що корпорація уповноважена і має право виплачувати розумну компенсацію за надані послуги і здійснювати виплати і розподіли для досягнення цілей, викладених у цьому документі в пункті про цілі. Жодна істотна частина діяльності корпорації не повинна вести пропаганду або іншим чином намагатися впливати на законодавство, і організація не братиме участь і не втручатиметься (включаючи публікацію або поширення заяв) у будь-яку політичну компанію від імені або проти будь- якого кандидата на державну посаду. Незважаючи на будь-яке інше положення цих статей, організація не буде займатися ніякою іншою діяльністю, якою не дозволяється займатися (а) організації, звільненій від Федерального податку на доходи відповідно до розділу 501 (с) (3) Податкового кодексу США або відповідного розділу будь-якого майбутнього податкового кодексу, або (б) організації, внески до якої підлягають відрахуванню відповідно до розділу 170 (с) (2) Податкового кодексу США або відповідного розділу будь- якого майбутнього федерального податкового кодексу.

Після ліквідації корпорації, її активи будуть передані на одну або більше цілей, щ звільняються від оподаткування у розумінні розділу 501 (с) (3) Податкового кодексу США або відповідного розділу будь-якого майбутнього федерального податкового кодексу, або будуть передані федеральному уряду, або уряду штату, або місцевому уряду для суспільних цілей. Будь-які активи, не використані таким чином, будуть передаватися Судом відповідної юрисдикції того округу, у якому на той час буде знаходитись головний офіс корпорації, виключно для такої цілі або такої організації чи організацій, які визначатиме зазначений Суд, які організовані і функціонують виключно для таких цілей.

СТАТТЯ ІІІ – ДИРЕКТОРИ

1. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ

Управління корпорацією буде здійснюватися радою директорів, яка складатиметься щонайменше з трьох директорів. Вік кожного директора повинен становити не менше вісімнадцяти років.

2. ОБРАННЯ І ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРІВ

На кожних щорічних зборах учасників, учасники обиратимуть директорів, які обійматимуть посаду до наступних щорічних зборів. Кожний директор обійматиме посаду до закінчення терміну, на який його було обрано, і доки не буде обрано і призначено наступника, або до відмови директора від посади чи його звільнення, що відбудеться раніше.

3. ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА ДИРЕКТОРІВ

Число директорів може збільшуватись або зменшуватись шляхом голосування більшості з усіх директорів. Зменшення числа директорів не повинно скорочувати термін повноважень жодного з директорів, які обіймають посаду на той момент.

4. НОВОСТВОРЕНІ ПОСАДИ ДИРЕКТОРІВ І ВАКАНСІЇ

Новостворені посади директорів, які виникають у результаті збільшення числа директорів, і вакансії, які трапляються в раді директорів з будь-якої причини, крім звільнення директорів без підстави, можуть бути заповнені шляхом голосування більшості директорів, які на той час обіймають посаду, не дивлячись на те, що їх менше кворуму, якщо інше не передбачено свідоцтвом про реєстрацію компанії. Вакансії, що трапляються через звільнення директорів без причини, повинні заповнюватись шляхом голосування інших директорів. Директор, що обирається для заповнення вакансії, спричиненої відмовою від посади, смертю або звільненням, повинен обиратися на посаду на залишок терміну його попередника.

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ДИРЕКТОРІВ

Будь-який або всі директори можуть бути звільнені правомірно радою директорів. Директорів можуть звільнити більшістю голосів членів ради через невиконання обов’язків, які вимагаються радою директорів, неправомірні дії, крадіжку і представлення нашої організації у фальшивому світлі.

6. ВІДМОВА ВІД ПОСАДИ

Директор може відмовитися від посади у будь-який момент, повідомивши про це раду директорів, президента або секретаря корпорації у письмовій формі. Якщо інше не зазначено у повідомленні, відмова від посади набуває чинності після його отримання радою директорів або вказаною посадовою особою, і прийняття відмови від посади не є необхідним для того, щоб вона вступила в дію.

7. КВОРУМ ДИРЕКТОРІВ

Якщо інше не передбачено у свідоцтві про реєстрацію компанії, більшість всієї ради директорів складає кворум для ведення справ або розгляду будь-якого вказаного питання порядку денного.

8. ПОСТАНОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ

Якщо інше не вимагається законом, голос більшості директорів, присутніх на момент голосування, якщо кворум присутній у такий час, є постановою ради директорів. Кожний присутній директор має один голос.

9. МІСЦЕ І ЧАС ЗБОРІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

Рада директорів може проводити свої збори в офісі корпорації або в інших місцях, у межах або за межами штату, які можуть визначатися у відповідний час.

10. РЕГУЛЯРНІ ЩОРІЧНІ ЗБОРИ

Повинні проводитись регулярні щорічні збори.

11. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ, ВІДСТРОЧКА

Регулярні збори ради директорів може проводитись без повідомлення у час та в місці, які вона визначає у відповідний момент. Спеціальні збори ради директорів проводяться після повідомлення директорам і можуть скликатися президентом після повідомлення за три дні кожному директорові особисто, або поштою, або по телеграфу; спеціальні збори скликаються президентом або секретарем подібним чином на письмову вимогу двох директорів. Повідомлення про збори не потрібно надавати директору, який подає відмову від повідомлення до або після зборів, або який відвідує збори, не оскаржуючи перед ними або на їхньому початку відсутність повідомлення йому. Більшість присутніх директорів, незалежно від того, чи наявний кворум, може перенести будь-які збори на інший час і в інше місце. Повідомлення про відстрочку надається всім директорам, які були відсутні на момент перенесення і, якщо такий час і місце не оголошуються на зборах, іншим директорам.

12. ГОЛОВА

На всіх зборах ради директорів головує президент або, за його відсутності, голова, обраний радою.

13. ВИКОНАВЧИЙ ТА ІНШІ КОМІТЕТИ

Рада директорів, резолюцією, прийнятою більшістю усієї ради, може призначати з числа своїх учасників виконавчий комітет та інші комітети, кожний з яких складається з трьох або більше директорів. Кожний такий комітет слугуватиме на розсуд ради директорів.

СТАТТЯ IV – ПОСАДОВІ ОСОБИ

1. ПОСАДИ, ОБРАННЯ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

Якщо інше не передбачено у свідоцтві про реєстрацію компанії, рада директорів може обирати або призначати президента, одного або більше віце-президентів, секретаря і скарбничого, та інших посадових осіб, яких вона може визначати, які матимуть такі обов’язки, повноваження і функції, як описано далі. Усі посадові особи обираються або призначаються на посаду терміном до зборів ради директорів. Кожна посадова особа обіймає посаду протягом терміну, на який обирається або призначається директор, і доки не буде обраний або призначений і уповноважений його наступник.

2. ЗВІЛЬНЕННЯ АБО ВІДМОВА ВІД ПОСАДИ

Будь-яка посадова особа, обрана або призначена радою директорів, може бути звільнена радою директорів з підставами або без. У разі смерті, відмови від посади або звільнення посадової особи, рада директорів, на свій розсуд, може обирати або призначати наступника для заповнення вакансії на термін, що не закінчився. Одна й та ж сама особа може обіймати дві або більше посади, окрім посад президента, скарбничого й секретаря.

3. ПРЕЗИДЕНТ

Президент є головною виконавчою посадовою особою корпорації; президент головуватиме на всіх зборах учасників і ради директорів; президент здійснюватиме загальне управління справами корпорації і слідкуватиме, щоб усі постанови і резолюції ради директорів виконувались.

4. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Під час відсутності або недієздатності президента, віце-президент або, якщо їх існує більше одного, виконавчий віце-президент має всі повноваження і функції президента. Кожний віце-президент повинен виконувати інші обов’язки, передбачені радою директорів.

5. СКАРБНИЧИЙ

Скарбничий здійснює відповідальне зберігання всіх фондів і цінних паперів корпорації і розміщує зазначені фонди на депозит на ім’я корпорації в банку або в трастовій компанії, які можуть обрати директори; скарбничий повинен, коли він належним чином уповноважений радою директорів, підписувати і оформлювати всі договори від імені корпорації, коли другий підпис ставить президент; скарбничий також буде підписувати всі чеки, тратти, боргові розписки і доручення на сплату грошей, які будуть належним чином санкціоновані радою директорів і завізовані президентом; скарбничий повинен у будь-який розумний час пред’являти книги і рахунки будь-якому директору чи учаснику корпорації після заяви в офіс корпорації протягом звичайних робочих годин. В кінці кожного корпоративного року, скарбничий повинен провести аудит рахунків, що виконується комісією, призначеною президентом, і представити такий аудит у письмовій формі на щорічних зборах ради директорів, причому скарбничий також повинен представити щорічний звіт, який повною мірою описує фінансовий стан корпорації.

6. АСИСТЕНТ СКАРБНИЧОГО

Під час відсутності або недієздатності скарбничого, асистент скарбничого або, якщо їх існує більше одного, асистент, призначений секретарем або радою директорів, має повноваження і функції скарбничого.

7. СЕКРЕТАР

Секретар веде протоколи ради директорів, а також протоколи учасників. Секретар зберігає печатку корпорації і скріплює і засвідчує нею документи, коли його на це належним чином уповноважує рада директорів. Секретар повинен займатися наданням і врученням усіх повідомлень корпорації і завідувати книгами і документами, які може вказувати рада директорів; секретар повинен займатися кореспонденцією, яка може призначатися секретарю, і виконувати всі обов’язки, властиві посаді секретаря. Секретар зберігає список учасників, який містить прізвища, в алфавітному порядку, усіх осіб, які є учасниками корпорації, зазначає їхнє місце проживання і час, коли вони стали учасниками.

8. ПОМІЧНИКИ СЕКРЕТАРЯ

Під час відсутності або недієздатності секретаря, помічник секретаря або, якщо їх існує більше одного, помічник, призначений секретарем або радою директорів, має всі повноваження і функції секретаря.

9. ЦІННІ ПАПЕРИ І ОБЛІГАЦІЇ

У разі, якщо цього вимагатиме рада директорів, будь-яка посадова особа або агент корпорації повинен підписати корпорації облігацію на суму і з гарантією або гарантіями, як може вказувати рада директорів, за умови добросовісного виконання посадовою особою обов’язків перед корпорацією і включаючи відповідальність за недбальство і за бухгалтерський облік для всього майна, фондів або цінних паперів корпорації, які можуть потрапити до рук посадової особи.

СТАТТЯ V – ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ

Якщо будуть будь-які протиріччя між положеннями свідоцтва про реєстрацію компанії і цим Статутом, положення свідоцтва про реєстрацію компанії будуть вирішальними.

СТАТТЯ VІ – ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

Статут може бути прийнятий, змінений або скасований радою директорів у той час, коли вони мають право голосувати при обранні директорів. Статут також може бути прийнятий, змінений або скасований радою директорів, але будь-який прийнятий, змінений або скасований радою директорів може бути змінений членами ради директорів, уповноважених голосувати по ньому, як передбачено вище. Якщо будь-який Статут, який регулює майбутні вибори директорів, приймається, змінюється або скасовується радою директорів, у повідомленні про наступні збори всіх членів правління для обрання директорів повинен бути викладений Статут, прийнятий, змінений або скасований таким чином, разом зі стислим викладом зроблених змін.

СТАТТЯ VІІ – ПОВЕДІНКА

Через свою сильну віру у стандарти високої моралі, що ґрунтуються на традиційних

цінностях, організація залишає за собою право очікувати від усіх своїх посадових осіб і

директорів дотримуватись стандартів високої моралі і соціальних цінностей, які не

суперечать традиційній духовній моралі.

СТАТТЯ VІІІ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корпорація звільняє від відповідальності своїх директорів, посадових осіб і працівників наступним чином: кожний директор, посадова особа або працівник корпорації повинен бути звільнений корпорацією від усіх витрат і відповідальності, в тому числі, від гонорарів за юридичні послуги, обґрунтовано понесених ним або покладених на нього у зв’язку з будь-яким судовим провадженням, стороною якого вони можуть стати, або в якому вони можуть бути задіяні через те, що вони є чи були директором, посадовою особою, працівником або агентом корпорації, або діє чи діяв на прохання корпорації у якості директора, посадової особи, працівника або агента корпорації, незалежно від того, чи є вони директором, посадовою особою, працівником або агентом у той час, коли були понесені такі витрати, за винятком таких випадків, коли директор, посадова особа, працівник або агент визнаний судом винним у навмисному неналежному виконанні обов’язків або посадових зловживаннях при виконанні своїх обов’язків. Корпорація забезпечить будь-якій особі, яка є посадовою особою, директором, працівником або агентом корпорації, або діяла на прохання директора, посадової особи, працівника або агента корпорації, відшкодування витрат на позов, судовий процес або інші провадження, яке дозволяється згідно з чинним законодавством.

СВІДОЦТВО ПРО СЕКРЕТАРЯ

Я, Олена Пушкарська (Helen Pushkarskaya), засвідчую, що я діючий обраний і дійсний Секретар “Оупен Дайлог Фаундейшн, Інк.” (Open Dialogue Foundation, Inc.), і що викладений вище статут є статутом цієї Корпорації, прийнятим Радою директорів 16 травня 2022 року, і що він не змінювався з того часу.

ОФОРМЛЕНО 16 травня 2022 року у штаті ФЛОРИДА.

Завантажити статут

СТАТУТ
Open Dialogue Fondation Privée

Копія публікується у додатках до Moniteur Belge (Бельгійський офіційний вісник) після подання Акту до Реєстру.

Номер підприємства: 0707619354.
Назва (повністю): Open Dialogue Foundation.
(скорочено)
Організаційно-правова форма: Приватна Фундація.
Юридична адреса: Rue de la Loi 155 — 1040 Брюссель.

Ціль документа: Реєстрація

З акта, складеного Давидом ІНДЕКЕУ, нотаріусом у Брюсселі, 27 вересня 2018 року, слідує, що:
xxxxx

БУЛА СТВРОРЕНА:
«Fundacja Otwarty Dialog», Фундація відповідно до польського законодавства, номер підприємства: 0705.828.616, з юридичною адресою: Алея  Шуха 11а, офіс 21, 00-580 Варшава, Польща.

Представником цієї Фундації є Людмила Козловська, яка обрала зазначену вище адресу юридичною адресою штаб-квартири вищезгаданої Фундації.

Ця особа звернулася до нас з проханням розробити Статут приватної Фундації, яку вона оголошує такою, що була заснована таким чином:

РОЗДІЛ I. ФОРМА. НАЙМЕНУВАННЯ. ЮРИДИЧНА АДРЕСА. ТЕРМІН ДІЇ

Стаття 1. Форма та назва

Фундація має форму приватної Фундації, регульовану розділом II бельгійського Закону від 27 червня 1921 року про некомерційні асоціації, фонди, європейські політичні партії та фонди (далі «Закон»).

Фундація має назву Open Dialogue Foundation, скорочено — ODF. Ці назви можуть використовуватися разом або окремо.

Приватна фундація залишає за собою право використовувати переклади своєї назви, якщо такі є.

У всіх актах, рахунках, оголошеннях, публікаціях та інших документах, що виходять від Фундації, має згадуватися її назва, яка безпосередньо передує або наступна за словами «Приватна Фундація» та її юридична адреса.

СТАТТЯ 2. Юридична адреса

Фундація має таку юридичну адресу: 1040 Брюссель, Rue de la Loi 155.

За рішенням Ради директорів юридична адреса Фундації може бути перенесена до будь-якого іншого місця в Бельгії з урахуванням законодавства про використання мов.

Кожне перенесення юридичної адреси Фундації має бути опубліковано директорами у додатках до Бельгійського офіційного вісника.

СТАТТЯ 3. Термін дії

Фундація створюється на необмежений термін. 

РОЗДІЛ II. ЦІЛЬ. ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 4. Ціль. Діяльність

Метою Фундації є захист прав людини та підтримка демократії, сталого розвитку та верховенства права через:
– дії, спрямовані на розвиток ініціатив, рухів та громадянських суспільств, особливо в державах, що входили до складу колишнього СРСР, на основі досвіду системної трансформації Республіки Польща, а також цінностей та стандартів функціонування суспільного життя у державах-членах Європейського союзу;
– дії, спрямовані на захист демократії, верховенства права та європейських цінностей у країнах-членах ЄС з особливим акцентом на країнах колишнього Східного блоку;
– дії, спрямовані на формування позитивного образу Європейського союзу, його цінностей та досягнень у державах-членах ЄС, наголошуючи на перевагах, які він приніс громадянам держав-членів, які раніше входили до Східного блоку;
– дії щодо створення партнерства між ЄС, Республікою Польща та іншими державами, а також між громадянами цих держав;
– дії, спрямовані на співпрацю та інтеграцію ініціатив, рухів, громадянського суспільства та держав з іншими суб’єктами міжнародного права;
– дії, що сприяють змінам, спрямованим на надання громадянам рівних можливостей для інтелектуального, професійного, соціального і культурного розвитку та повноцінного здійснення своїх громадянських прав, включно із політичною діяльністю;
– дії, спрямовані на підтримку безпеки та громадського порядку, розвитку самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, а також підвищення доступності та покращення стандартів функціонування інших громадських послуг.

Цей перелік видів діяльності не є вичерпним і може згодом змінюватись.

Фундація також може здійснювати всі інші види діяльності, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з її метою. Зокрема, Фундація може співпрацювати чи брати участь у будь-якій діяльності, яка відповідає її цілям.

Фундація не може надавати будь-які матеріальні переваги засновнику, членам Ради або будь-якій іншій особі, за винятком останнього випадку, якщо це відповідає цілям Фундації.

Фундація реалізує свої цілі у вигляді:

 1. вивчення та аналізу випадків порушення прав людини, особливо громадянських прав і права на захист від переслідування, і соціальних явищ, також на підставі емпіричних даних, їх синтезу і накопичення в базах даних, а також понадання їх у вигляді аналізів, звітів, презентацій, інфографік, мультимедійних засобів і розробок іншого виду; 
 2. популяризації, зокрема, серед політичних діячів, органів державної адміністрації та місцевого самоуправління, міжнародних організацій і в середовищі, яке формує громадську думку, в засобах масової інформації та в соціальних мережах, зокрема, в формі фотографій, записів та записів трансляцій, фільмів, заяв, статей та інтерв’ю, а також знань, накопичених Фундацією, зокрема досягнень Фундації̈ в об’ємі, охопленому її статутними цілями; 
 3. організації та проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів та конференцій, зокрема, для фізичних осіб, підприємств, державних установ і органів місцевого самоврядування, студентського самоврядування, професійного самоврядування, організацій роботодавців, професійних і релігійних спілок, громадських рухів і політичних угруповань, а також неурядових організацій в об’ємі, охопленому статутними цілями Фундації; 
 4. надання консультацій фізичним особам, підприємцям, державним установам та органам місцевого самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним спілкам, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціиям в об’ємі, охопленому статутними цілями Фундації; 
 5. організації публічних зібрань, зокрема, демонстрацій і акцій протесту, а також благодійних заходів, аукціонів, виставок, вернісажів, подій, рекламних акцій,  музичних концертів та інших заходів в об’ємі, охопленому статутними цілями Фундації; 
 6. видавничої діяльністі;
 7. надання фінансової, матеріальної, правової та організаційної допомоги підприємствам, державним установам та органам місцевого самоврядування, професійного самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним об’єднанням, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціям і фізичним особам, зокрема особам, які потребують гуманітарної та медичної допомоги, а також організації медичних тренінгів і навчання у сфері надання першої допомоги, в рамках і відповідно до чинних положень законодавства, та які проводяться кваліфікованим персоналом; 
 8. створення стипендіальних програм та фондів, а також фінансування стипендій для особливо обдарованих, соціально активних дітей, молоді та студентів, для репресованих осіб або осіб, які перебувають у складній матеріальній ситуації; 
 9. організації спостережних місій, зокрема спостережних місій на виборах, і ознайомчих візитів у сфері, передбаченій статутними цілями Фундації; 
 10. придбання обладнання, устаткування та матеріалів, а також послуг, які слугують для реалізації̈ статутних цілей Фундації, а також безкоштовна передача або надання їх у користування фізичним особам та іншим суб’єктам, що діють в об’ємі, охопленому статутними цілями Фундації. 

Крім ініціатив, що реалізуються, Фундація співпрацює з фізичними та іншими особами для виконання своїх статутних цілей. Ця співпраця може набувати форми фінансової підтримки, включно з частковим або повним фінансуванням конкретної ініціативи або допомогу в залученні коштів з різних джерел, а також інформаційну, юридичну, компенсаційну та організаційну підтримку; Фундація також може стати одержувачем такої підтримки у подібних сферах.

Фундація реалізує свої статутні цілі через членство в організаціях.

Для реалізації своїх статутних цілей Фундація має право ініціювати та брати участь у судових розглядах, що проводяться в галузі дотримання чинних правових норм.

КЕРУЮЧИЙ ОРГАН

Стаття 5. Призначення засновника

​​Засновником Фундації є «Fundacja Otwarty Dialog», з юридичною адресою Алєя Шуха, 11а, офіс 21 (00580) Варшава, Польща.

Стаття 6. Склад Ради директорів

Рада директорів, що складається як мінімум із трьох членів, фізичних чи юридичних осіб, керує Фундацією.

Рада директорів призначає голову з-поміж своїх членів.

Стаття 7. Призначення, припинення повноважень та відставка директорів

За винятком членів Ради, які призначаються засновником під час реєстрації Фундації, директори призначаються Радою директорів. Директори призначаються терміном, що визначається на момент призначення. Усі директори мають право на переобрання.

Термін повноважень директора спливає:
– якщо він добровільно йде у відставку;
– після закінчення терміну його повноважень;
– внаслідок смерті, припинення діяльності або ліквідації Фундації, банкрутства, призупинення виплат, оголошення інвалідності, опіки, відсутності або з будь-якої іншої причини чи обставини, внаслідок якої директор більше не може виконувати своїх повноважень;
– внаслідок рішення Ради директорів про звільнення;
– внаслідок рішення про звільнення, ухвалене судом першої інстанції округу, в якому зареєстровано юридичну адресу Фундації, як зазначено у Законі.

Якщо в результаті припинення повноважень директора у Фундації залишається менше трьох директорів, директори, що залишилися, можуть заповнити вакансію.

Стаття 8. Відповідальність

Фундація несе відповідальність за помилки, в яких можуть бути звинувачені її представники або юридичні особи, через які вона діє.

Директори та особи, відповідальні за поточне управління Фундацією, особи, які виконують обов’язки директорів або осіб, відповідальних за поточне управління, не несуть особистої відповідальності за зобов’язаннями, прийнятими Фундацією. Вони несуть відповідальність лише за виконання своїх завдань та за правопорушення, вчинені ними у межах своїх обов’язків.

Стаття 9. Засідання Ради директорів

Рада директорів збирається кожного разу, коли директор вважає це за необхідне і, в будь-якому разі, в інтересах Фундації, і не рідше одного разу на календарний рік.

Будь-який директор може скликати засідання Ради директорів.

Повідомлення про засідання надсилаються директорам не менше ніж за вісім днів до засідання Ради директорів, за винятком надзвичайних ситуацій, які мають бути обґрунтовані у протоколі засідання. Повідомлення про збори повинні містити порядок денний, дату, місце та час проведення зборів та надсилаються листом, факсом, електронною поштою або в іншій письмовій формі.

Повідомлення вважаються поданими в момент їхнього відправлення.

Якщо всі директори присутні або належним чином представлені, доказів проведення зборів не потрібні.

Засідання проводяться у зареєстрованому офісі Фундації або у місці, зазначеному в повідомленнях, у Бельгії.

Рада директорів може проводити засідання за допомогою конференц-зв’язку.

На засіданнях Ради директорів головує Голова Ради директорів або, якщо він/вона не може бути присутнім/ньою або якщо немає Голови — найстарший член Ради директорів.

Стаття 10. Прийняття рішень. Представництво відсутніх членів Ради директорів

a. За винятком форс-мажорних обставин, Рада директорів може обговорювати та приймати рішення лише у тому випадку, якщо на засіданні присутні або належним чином представлені щонайменше більшість членів.

Якщо кворум присутності не досягнуто, може бути скликане нове засідання Ради директорів з тим же порядком денним, яке правочинно обговорюватиме і прийматиме рішення, якщо присутні або належним чином представлені не менше двох директорів.

Директор може видати довіреність іншому директору поштою, факсом, електронною поштою або будь-яким іншим письмовим способом, щоб той представляв його на засіданні Ради директорів та голосував від його імені.

Директор може представляти кількох своїх колег і, крім свого власного голосу, може використовувати стільки прав голосу, скільки довіреностей він/вона отримав/ла. У будь-якому випадку, як мінімум два директори повинні бути фізично присутніми на засіданні.

b. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів. Кожен директор має один голос.

У разі рівності голосів вирішальним є голос Голови.

c. У виняткових випадках, коли цього вимагають терміновість та інтереси Фундації, рішення Ради директорів можуть бути прийняті одноголосним письмовим рішенням усіх директорів. Рішення має бути датоване днем, коли останній директор підписав відповідний документ.

Стаття 11. Конфлікти інтересів

У разі, якщо член Ради, прямо чи опосередковано, має особисті інтереси, які суперечать рішенню чи дії, на яку Рада Фундації має повноваження, такий член Ради повинен проінформувати інших директорів до прийняття рішення. Його заява, яка пояснює конфлікт інтересів, має бути згадана у протоколі засідання Ради Фундації, на якому має бути прийняте зазначене рішення. Відповідний член Ради також повинен проінформувати аудитора про конфлікт інтересів, якщо такого аудитора було призначено. Відповідний член Ради може брати участь в обговоренні та голосуванні при ухваленні такого рішення.

Стаття 12. Внутрішнє управління

a. Загальні положення

Раді Фундації доручено, в межах, встановлених законом, метою Фундації та статутом робити все для просування цілей Фундації.

Членам Ради дозволяється розподіляти завдання між собою. Такий поділ не може бути використаний Фундацією стосовно третіх осіб, навіть якщо він опублікований.

b. Консультативна рада

Асоціація зберігає можливість призначення Консультативної ради, яка може давати консультативний висновок щодо питань, над якими працює асоціація.

Рада директорів не зобов’язана дотримуватися порад Консультативної ради.

Консультативна рада формується за рішенням засновника, який призначає та звільняє її членів.

Рада директорів скликає Консультативну раду у разі потреби та повідомляє її членів електронною поштою не менше ніж за місяць до засідання.

c. Поточне управління

Поточне управління Фундацією може бути доручено одному або декільком особам, які можуть, але не обов’язково повинні бути директорами. Вони діють індивідуально, спільно чи колегіально відповідно до рішення Ради директорів.

Рада директорів може обмежити повноваження представництва осіб, які відповідають за поточне управління.

Такі обмеження не можуть бути використані щодо третіх осіб, навіть якщо вони опубліковані. Особа, яка відповідає за поточне управління, іменуватиметься «Генеральний директор» або, якщо він/вона також є директором, «Керуючий директор».

d. Передача повноважень

Рада директорів та особи, які відповідають за поточне управління, можуть, кожен у межах своїх повноважень, надати дозвіл на виконання спеціальних та особливих операцій одному чи декільком особам.

 1. Відповідні уповноважені представники можуть представляти Фундацію у межах цієї довіреності.

Стаття 13. Представництво Фундації щодо третіх осіб

Рада директорів як колегіальний орган є основою для всіх операцій.

Без шкоди для загальних повноважень представництва Ради директорів як колегіального органу, Фундація також може бути правомірно представлена третім особам двома директорами, що діють спільно, або Керуючим директором, призначеним Радою директорів.

У рамках повсякденного управління Фундація може бути представлена особою, уповноваженою здійснювати повсякденне управління.

Цим представникам не потрібно надавати доказу попереднього рішення Ради директорів.

Крім того, Фундація також може бути правомірно представлена спеціальними довіреними особами, які діють у межах своїх повноважень.

Стаття 14. Протоколи

Рішення Ради директорів мають бути зафіксовані у протоколах, підписаних більшістю присутніх директорів. Протоколи зберігаються у спеціальному журналі.

До нього додаються доручення та інші форми делегування повноважень або документи.

РОЗДІЛ IV. АУДИТ

Стаття 15. Аудитор, та його/їх призначення

Якщо цього вимагає закон, контроль та аудит фінансового стану Фундації, її річної звітності та регулярності операцій, відображених у річній звітності, відповідно до Статуту та закону, покладається на одного чи кількох аудиторів.

Вони мають бути призначені Радою директорів з числа членів Інституту внутрішніх аудиторів, фізичних чи юридичних осіб.

Аудитори призначаються на термін в три роки з можливістю продовження.

Під страхом відшкодування збитків вони можуть бути звільнені протягом строку їх повноважень лише Радою директорів із законних причин.

Стаття 16. Винагорода

Винагорода аудитора/ів складається з фіксованої суми, яка визначається Радою директорів на початку виконання ним/нею/ними своїх функцій. Сума може бути змінена тільки за згодою всіх зацікавлених сторін.

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВИЙ РІК. РІЧНА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 17. Фінансовий рік. Річна звітність

Фінансовий рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного року.

Щороку та протягом шести місяців після дати закриття річної звітності Рада директорів має підготувати річну звітність за попередній фінансовий рік відповідно до положень законодавства, а також бюджет на наступний фінансовий рік.

Рахунки повинні вестись згідно з відповідними правовими нормами.

РОЗДІЛ VI. ПРАВКИ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 18. Правки до статуту асоціації

Статут може бути змінений за рішенням Ради директорів, прийнятим двома третинами голосів присутніх або представлених.

Зміна положень статуту, що стосуються такої інформації, має бути зареєстрована у нотаріуса (як зазначено у статті 28, п. 3 та статті 28, п. 5-8 закону):

– мета та діяльність, яку має намір здійснювати Фундація;
– призначення, звільнення або припинення повноважень директорів, осіб, уповноважених представляти Фундацію, та осіб, уповноважених здійснювати поточне управління;
– обсяг їх повноважень та порядок їх здійснення;
– призначення капіталу, що залишився, і право засновника або його/її бенефіціара забрати суму, рівну вартості майна або саме майно, яке засновник вніс/внесла для досягнення своєї мети;
– умови, за яких статут може бути змінено;
– правила про конфлікт інтересів.

РОЗДІЛ VII. РОЗПУСК. ЛІКВІДАЦІЯ

Стаття 19. Загальні положення

Суд першої інстанції округу, де знаходиться юридична адреса Фундації, може на вимогу осіб, зазначених у Законі, оголосити про розпуск Фундації з причин, зазначених у Законі. Суд може розпорядитися про негайне припинення ліквідації або визначити порядок ліквідації та призначити одного чи кількох ліквідаторів.

Стаття 20. Розподіл

У разі ліквідації Фундації її активи мають бути використані для альтруїстичних цілей, пов’язаних з наданням допомоги у розвитку.

Після досягнення альтруїстичної мети Фундації засновник або його/її правонаступники мають право на суму, що дорівнює вартості майна, яке засновник пожертвував/ла для досягнення цієї мети.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стартовий капітал

Для того, щоб Фундація могла негайно розпочати свою роботу, засновник вносить суму у розмірі 5.000 євро, яка негайно депонується на банківський рахунок, відкритий на ім’я Фундації.

Правосуб’єктність. Перехідні положення

Перший фінансовий рік розпочинається сьогодні та закінчується 31 грудня 2019 року.

Призначення директорів

Засновник призначає директорами на невизначений термін:

– Людмилу Козловську;
– Бартоша Крамека;
– Марчіна Мичельського.

Вони не отримують винагороди за виконання своїх повноважень як директори.

Призначення Голови Ради директорів

Рада директорів призначає Головою Ради директорів Людмилу Козловську.

Спеціальна довіреність

Засновник видає доручення нотаріальній конторі Давида Індекеу на вжиття необхідних заходів для набуття статусу юридичної особи для Фундації та публікації Статуту у Бельгійському офіційному віснику.

Одночасно було подано копію акта від 27 вересня 2018 року.

Цей витяг видається відповідно до пункту чотири статті другої Кодексу компаній, виключно з метою подання документів до канцелярії Комерційного суду та набуття правосуб’єктності для нової компанії.

ЗАВІРЕНА ВИПИСКА.

Давид ІНДЕКЕУ, нотаріус.

Завантажити статут

Статут Громадської Спілки
“Фундація «Відкритий Діалог»

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ФУНДАЦІЯ “ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ” (надалі – “Спілка”) є добровільним, незалежним, неприбутковим громадським об’єднанням за організаційно-правовою формою утвореним як громадська спілка, яка зареєстрована 27 серпня 2014 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 1 070 102 0000 055065.

1.2. Спілка утворена, зареєстрована та діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Діяльність Спілки базується на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Спілка має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в господарському суді, суді та третейському суді.

1.5. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Спілка, а Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.

1.6. Спілка може підтримувати прямі стосунки та партнерські контакти з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами.

1.7. Спілка набуває прав і обов’язків юридичної особи відповідно до чинного законодавства України з моменту державної реєстрації.

1.8. Спілка є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в т.ч. і валютний в банківських установах.

1.9. Спілка має круглу печатку та штампи встановленого зразку зі своїм найменуванням та символікою, а також бланки, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Головою Спілки (надалі – “Голова Спілки”).

1.10. Діяльність організації поширюється на територію України.

1.11. Найменування Спілки:

Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ФУНДАЦІЯ “ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ”; англійською мовою – PUBLIC ASSOCIATION “OPEN DIALOG FOUNDATION”.
Скорочене найменування:

українською мовою – ГС “ФУНДАЦІЯ “ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ”; англійською мовою – “OPEN DIALOG FOUNDATION” PA.

1.12. Місцезнаходження Спілки: 01024, м. Київ, вул. Банкова, буд. 1/10, кв. 5.

1.13. Спілка створена на невизначений строк.

Стаття 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Основною метою діяльності Спілки є:

2.1.1. діяльність на користь розвитку ініціатив, рухів і громадянських суспільств, зокрема в Україні й інших державах, що входили до складу колишнього СРСР, на основі досвіду системної трансформації Республіки Польща, а також цінностей і стандартів функціонування суспільного життя в країнах-членах Європейського союзу;

2.1.2. діяльність на користь розбудови партнерства між Україною, Республікою Польща й іншими державами, зокрема, вказаними в п. 2.1.1 цього Статуту, а також між громадянами цих держав;

2.1.3. діяльність на користь співпраці й інтеграції ініціатив, рухів, громадянських суспільств і держав з іншими суб’єктами міжнародного права;

2.1.4. діяльність на користь змін, метою яких є забезпечення громадянам рівних шансів у їхньому інтелектуальному, професійному, суспільному і культурному розвитку, а також забезпечення їм повного користування своїми громадянськими правами, в тому числі, у прийнятті політичних рішень; »

2.1.5. діяльність на користь розвитку освіти, культури, самоуправління, охорони здоров’я, збільшення доступності і покращення функціонування інших державних послуг.

2.2. Завданнями (напрямками діяльності) Спілки є:

2.2.1. дослідження і аналіз випадків порушення прав людини, зокрема громадянських прав і права на захист від переслідувань, а також економічних, громадянських і політичних явищ.

в тому числі на основі емпіричних даних, їх синтезу і накопичення в базах даних та через презентації в формі досліджень, доповідей, експозицій, інфографік, мультимедіа та інших напрацювань;

2.2.2. поширення, зокрема серед осіб, які приймають політичні рішення, органів державної адміністрації, органів самоврядування, міжнародних організацій і середовищ, що формують громадську думку, в засобах масової інформації і соціальних ЗМІ, зокрема в формі фотографій, трансляцій і записів фільмів, заяв, статей та інтерв’ю з проблематики, а також знань, нагромаджених Спілкою, зокрема у формах, вказаних в п. 2.1 цього Статуту, і досягнень Спілки в межах її статутних цілей;

2.2.3. організація і проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів і конференцій, зокрема для фізичних осіб, підприємств, державних установ і органів місцевого самоврядування, студентського самоврядування, професійного самоврядування, організацій роботодавців, профспілок, релігійних організацій, громадських рухів і політичних угрупувань, а також недержавних організацій в межах статутних цілей Спілки;

2.2.4. надання консультаційних послуг фізичним особам, підприємствам, державним установам і органам місцевого самоврядування, студентського самоврядування, професійного самоврядування, організацій роботодавців, профспілок, релігійних організацій, громадських рухів та недержавних організацій в межах статутних цілей Спілки;

2.2.5. організація масових заходів, в тому числі демонстрацій і акцій протесту, а також благодійних заходів, аукціонів, виставок, вернісажів, промо-акцій, рекламних заходів і музичних концертів, а також інших подій в межах статутних цілей Спілки;

2.2.6. благодійна діяльність, така як збір коштів або інша діяльність із надання допомоги, пов’язана із соціальними послугами;

2.2.7. надання фінансової, матеріальної і організаційної допомоги підприємствам, державним установам і органам місцевого самоврядування, професійного самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним організаціям, громадським рухам і недержавним організаціям, а також фізичним особам, в тому числі, таким, що потребують гуманітарної, медичної та іншої допомоги, зокрема шляхом організації медичних курсів і курсів з надання першої допомоги за участі кваліфікованих осіб, згідно з діючим законодавством;

2.2.8. створення фондів і стипендіальних програм, а також фінансування стипендій для дітей, молоді і студентів, особливо, талановитих студентів, з активною громадською позицією, таких, що зазнали репресій або знаходяться в скрутному матеріальному становищі;

2.2.9. організація спостережних місій, в тому числі місій спостереження за виборами і ознайомчих візитів в межах статутних цілей Спілки;

2.2.10. закупівля обладнання, техніки і матеріалів, а також послуг, необхідних для реалізації цілей Спілки, а також їх безкоштовна передача або надання у користування фізичним особам чи іншим суб’єктам, що діють в межах статутних цілей Спілки;

2.2.11. сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності України, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

2.3. Спілка має право залучати волонтерів до реалізації своїх статутних цілей і завдань,

зокрема, але не обмежуючись, за наступними напрямками:

2.3.1. надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;

2.3.2. догляд за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

2.3.3. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;

2.3.4. надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

З2.3.5. проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

2.3.6. сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

2.3.7. надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2.3.8. надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції

2.3.9. залучення волонтерів для реалізації публічного збору благодійних пожертв для надання благодійної допомоги;

2.3.10. надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

2.4. Для досягнення статутної мети (цілей) та виконання статутних завдань Спілка в

установленому законодавством порядку має право:

2.4.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.4.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно- правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя;

2.4.5. проводити мирні зібрання;

2.4.6. засновувати засоби масової інформації та інформаційні агенції;

2.4.7. здійснювати благодійну діяльність у відповідності до законодавства України;

2.4.8. готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали та видавничу продукцію;

2.4.9. організовувати публічний збір благодійних пожертв для надання благодійної допомоги учасникам бойових дій, постраждалим в результаті бойових дій, внутрішньо переміщеним особам (переселенцям та біженцям) та іншим особам, які потребують допомоги;

2.4.10. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.4.11. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.4.12. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.4.13. відряджати представників Спілки на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Спілки;

2.4.14. проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод людини;

2.4.15. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.16. створювати у встановленому законом порядку, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідатиме досягненню мети (цілей) організації та задля її досягнення;

2.4.17. здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.5. Спілка зобов’язана щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність.

2.6. Спілка не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію або блок, жодну фракцію

чи групу у Верховній Раді України чи в органах місцевого самоврядування України.

Стаття 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Діяльність Спілки базується на принципах:

3.1.1. поваги до особистої думки і гідності кожного члена Спілки;

3.1.2. колективності у роботі Спілки та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

3.1.3. виборності всіх керівних органів Спілки;

3.1.4. періодичної звітності виборних органів перед членами Спілки та вищестоящими органами;

3.1.5. відкритості, гласності, прозорості;

3.1.6. свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

3.1.7. обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів нижчестоящими.

3.2. Діяльність Спілки здійснюється на підставі Плану (програми) роботи Спілки, який затверджується Загальними Зборами членів Спілки терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Спілки за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

Стаття 4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Членство в Спілці може бути індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи та фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними), які дотримуються вимог Статуту Спілки та беруть участь у її діяльності.

4.2. Рішення про надання статусу члена Спілки приймається Загальними Зборами членів Спілки на наступних чергових або позачергових Загальних Зборах на підставі поданої громадянином особистої письмової заяви на ім’я Голови Спілки про бажання стати членом Спілки або заяви юридичної особи, підписаної належним чином уповноваженою особою.

4.3. Облік членів Спілки здійснюється Головою Спілки.

4.4. Члени Спілки мають право:

4.4.1. обирати і бути обраними до складу керівних органів Спілки;

4.4.2. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;

4.4.3. вносити пропозиції до керівних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до моменту прийняття відповідного рішення більшістю голосів;

4.4.4. на участь у зборах та засіданнях керівних органів;

4.4.5. одержувати інформацію з питань діяльності Спілки;

4.4.6. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Спілці до моменту прийняття рішень з цих питань;

4.4.7. висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Спілки;

4.4.8. брати участь в усіх заходах, що проводяться Спілкою;

4.4.9. вільно виходити Спілки за власною письмовою заявою.

4.5. Члени Спілки зобов’язані:

4.5.1. дотримуватися вимог цього Статуту;

4.5.2. брати активну участь у виконанні рішень керівних органів Спілки, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду діяльності Спілки, всебічно сприяти зміцненню її авторитету;

4.5.3. сплачувати членські внески.

4.6. Членство в Спілці несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Спілці: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Спілки, до члена Спілки застосовуються стягнення: попередження та виключення зі Спілки. Рішення про стягнення у вигляді попередження приймається Головою Спілки. Рішення про виключенні зі Спілки приймається Загальними Зборами членів Спілки.

4.8. За одноразове грубе порушення пункту 4.6 цього Статуту або за систематичне порушення вимог цього Статуту членом Спілки, до такого члена може бути застосоване стягнення у вигляді виключення зі Спілки. У всіх інших випадках порушення Статуту членом Спілки до нього застосовується стягнення у вигляді винесення попередження.

4.9. Членство в Спілці, окрім підстав вказаних у пункті 4.6 цього Статуту, припиняється:

4.9.1. за власним бажанням члена Спілки шляхом подання заяви про виключення з членів Спілки протягом місяця з дати подання вказаної заяви;

4.9.2. у разі смерті члена Спілки – фізичної особи;

4.9.3. у разі державної реєстрації припинення члена Спілки – юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення.

4.10. Припинення членства будь-якого члена або засновника Спілки не призводить до автоматичного припинення діяльності Спілки як юридичної особи.

4.11. Припинення діяльності Спілки не має наслідком припинення юридичних осіб – членів цієї спілки.

4.12. Члени Спілки не отримують жодних доходів (прибутків) від діяльності Спілки.

4.13. Члени Спілки не отримують кредитів, позики від діяльності Спілки.

4.14. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

Стаття 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ

5.1. Керівними органами Спілки є: Загальні Збори членів Спілки (далі за текстом – Загальні Збори) та Голова Спілки.

5.2. Загальні Збори – це найвищий керівний орган Спілки, який скликається Головою Спілки не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу 10% членів Спілки або на вимогу Голови Спілки. Голова Спілки повідомляє членів Спілки про час і місце Зборів не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до їх проведення.

5.3. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо у них беруть участь присутні не менш 2/3 членів Спілки. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів, а рішення щодо реорганізації чи саморозпуск Спілки, звільнення від обов’язків Голови Спілки приймаються, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Спілки.

5.4. До компетенції Загальних Зборів належить:

5.4.1. затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Спілки;

5.4.2. затвердження програм та основних напрямків діяльності Спілки;

5.4.3. заслуховування звітів керівних органів Спілки;

5.4.4. ухвалення рішення щодо припинення діяльності Спілки;

5.4.5. розпорядження коштами та майном Спілки;

5.4.6. призначення ліквідаційної комісії та її голови;

5.4.7. обрання Голови Спілки;

5.4.8. розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Спілки та надання відповіді у місячний термін за наслідками розгляду скарги;

5.4.9. вжиття заходів відновлення порушених прав членів Спілки з боку посадових осіб Спілки; 5.4.10 погодження вчинення правочинів Спілкою, якщо сума таких правочинів перевищує

еквівалент 10 000 (десять тисяч) Свро у будь-якій валюті.

5.5 Голова Спілки обирається Загальними Зборами строком на три роки.

5.6 Голова Спілки:

5.6.1 здійснює загальне керівництво Спілкою, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників, приймає рішення щодо залучення волонтерів;

5.6.2 без доручення репрезентує Спілку в зовнішніх стосунках, представляє Спілку в офіційних стосунках з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Спілки, що не суперечать Статуту Спілки, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

5.6.3 підписує угоди та інші фінансово-господарські документи;

5.6.4 вчиняє правочини від імені Спілки без погодження з Загальними Зборами членів Спілки, якщо сума таких правочинів не перевищує еквівалент 10 000 (десять тисяч) Свро у будь- якій валюті;

5.6.5 подає на затвердження Загальних Зборів кандидатури заступників Голови Спілки;

5.6.6 має право на скликання Загальних Зборів, у тому числі позачергових:

5.6.7 виконує інші обов’язки, покладені на нього Загальними Зборами.

5.7. У випадку коли Голова Спілки тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Спілки за рішенням Голови Спілки.

5.8. Обрання Голови Спілки проводиться на Загальних Зборах не пізніше останнього місяця останнього року перебування на посаді Голови Спілки (при цьому термін перебування на посаді рахується з дня його обрання на Загальних Зборах). Обрання нового Голови Спілки можливе також на позачергових Загальних Зборах за умови, якщо це питання було внесено до порядку денного за ініціативи не менш як 2/3 членів Спілки.

5.9. Засідання керівних органів Спілки можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймається Головою Спілки або за ініціативи не менш як 2/3 членів Спілки, про яке повідомляють членів Спілки не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання. Будь-яке засідання керівних органів Спілки оформлюється протоколом, в якому обов’язково вказується про форму проведення засідання. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується інформація про те, за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.10. Голова Спілки щороку звітує перед членами Спілки про проведену роботу, фінансовий та майновий стан на Загальних (звітних) Зборах Спілки.

5.11. Усі керівні органи Спілки (існуючі та ті, які будуть створені в майбутньому) мають у 15 денний терміни надавати відповіді на запити членів Спілки щодо діяльності керівних органів Спілки та реалізації статутних завдань, письмово або електронною поштою.

5.12. Керівні органи Спілки мають забезпечити членам Спілки вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та виконані статутні завдання.

5.13. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів Спілки та розгляду скарг:

5.13.1. рішення, дії чи бездіяльність Голови Спілки можуть бути оскаржені у письмовій формі будь-яким членом Спілки або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода; вказана письмова скарга виноситься на розгляд Загальних Зборів Спілки, які на своєму засіданні встановлюють порядок розгляду цієї скарги та безпосередньо здійснюють її розгляд. Скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Про результати розгляду скарги письмово повідомляється скаржнику у 10-денний термін з дня винесення рішення за скаргою члена Спілки. У разі незгоді з прийнятим рішенням скаржник має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку;

5.13.2. рішення, дії, бездіяльність Загальних Зборів Спілки можуть бути оскаржені будь-яким членом Спілки або особою, якій такими рішеннями, діями чи бездіяльністю завдано (завдається) шкода, шляхом направлення письмової скарги на адресу Спілки. При отриманні вказаної письмової скарги Голова Спілки виносить дане питання на розгляд найближчих Загальних Зборів Спілки або приймає рішення про скликання дострокових Загальних Зборів Спілки з розгляду отриманої скарги. Скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Одночасно про прийняті рішення письмово повідомляється скаржник. При незгоді з прийнятим рішенням скаржник має право оскаржити його у встановленому законодавством порядку.

Стаття 6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Грошові кошти й майно Спілки формуються за рахунок:

6.1.1. коштів або іншого майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

6.1.2. гуманітарна та технічна допомога, добровільні пожертви, гранти, благодійні та спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних;6.1.3. коштів або іншого майна, яке відповідно до закону передане до Спілки її членами (учасниками) або державою;

6.1.4. членських внесків;

6.1.5. пасивних доходів;

6.1.6. майна, придбаного за рахунок власних коштів, або наданого у тимчасове користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;

6.1.7. дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Управління майном і коштами Спілки в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Спілки здійснюють Загальні Збори.

6.5. Доходи Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

6.6. Спілка може мати у власності будинки, житловий фонд, устаткування, інвентар, майно культурного та оздоровчого призначення, кошти, цінні папери та інше майно необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Спілки можуть бути також видавництва, інші підприємства, створені як за рахунок коштів Спілки, так і за дольовою участю Спілки, відповідно до її напрямів діяльності та статутних цілей.

6.7. З метою виконання статутних завдань і цілей Спілка може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню.

6.8. Спілка має право на майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств).

6.9. Забороняється розподіл отриманих Спілкою доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.10. Спілка має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

6.11. У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, Спілка зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

6.12. Спілка планує отримувати кошти від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності, бізнес асоціацій, держави, міжнародних організацій та інститутів, тощо.

6.13. Доходи Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання та реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.14. Спілка веде оперативний, статистичний та бухгалтерський облік діяльності, внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій і подає звітність у встановленому законодавством порядку.

Стаття 7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СПІЛКИ

7.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів Спілки.

7.2. Відокремлені підрозділи Спілки не є юридичними особами.

7.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Загальними Зборами. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Спілки.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

7.4.1. реалізують статутні мету (цілі) та завдання Спілки у певному населеному пункті або адміністративно-територіальній одиниці;

7.4.2. проводять роботу із залучення нових членів засобами, що не заборонені чинним законодавством України;

7.4.3. представляють Спілку на території певної адміністративно- територіальної одиниці.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

7.5.1. використовувати назву та символіку Спілки для реалізації статутних завдань (напрямків

діяльності) Спілки;

7.5.1. отримувати допомогу в реалізації завдань Спілки від керівних органів та посадових осіб Спілки;

7.5.2. бути присутнім на Загальних Зборах Спілки;

7.5.3. звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки;

7.5.4. на захист свої х законних прав та інтересів;

7.5.5. на всебічну підтримку керівних органів Спілки.

7.1. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

7.6.1. дотримуватись вимог Статуту Спілки;

7.6.2. активно впроваджувати рішення керівних органів Спілки (прийнятих в межах Статуту Спілки та чинного законодавства);

7.6.3. не допускати дій, спрямованих на порушення честі та гідності членів Спілки.

7.2. Діяльність відокремленого підрозділу Спілки може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних Зборів Спілки, а також в судовому порядку.

7.3. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу Спілки майно та кошти, які були закріплені за цим відокремленим підрозділом, передаються безпосередньо до відання Спілки до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними Зборами відповідно до пункту 6.13 цього Статуту.

Стаття 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

8.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється:

за рішенням Спілки, прийнятим Загальними Зборами, у визначеному статутом порядку,

шляхом саморозпуску або реорганізації;

за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

8.2. Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Голові Спілки здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її ліквідації.

8.3. Спілка подає (надсилає) рішення про саморозпуск Спілки до уповноваженого органу з питань реєстрації.

8.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Спілки про ліквідацію розпочинається припинення Спілки як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск Спілки має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

8.5. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Про прийняті рішення щодо реорганізації Спілки шляхом приєднання Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8.6. При реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються до її правонаступників.

8.7. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення щодо реорганізації Спілки та внесення даних про рішення щодо реорганізації Спілки до Реєстру громадських об’єднань, розпочинається припинення Спілки. З цього часу Голова Спілки може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього Зборами. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації Спілки має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності Спілки.

8.8. Припинення діяльності Спілки розпочинається з дня, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск або реорганізацію, або з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону Спілки. З цього ж дня припиняється членство у Спілці.

8.9. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Спілки, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації Спілки, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у п. 9.7. статуту Спілки. Протягом встановленого часу управління поточними справами Спілки, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Голова Спілки. Після завершення зазначених дій діяльність Голови Спілки припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).8.10. Якщо вартості майна Спілки недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи банкрутство.

8.11. Майно та кошти Спілки не підлягають розподілу між членами Спілки та не можуть бути використані для вигоди окремих членів Спілки.

8.12. У разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.13. Організація вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Стаття 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджують Загальні Збори.

9.2. Рішення Загальних Зборів членів Спілки з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більш ніж 3/4 присутніх на Загальних Зборах членів Спілки.

9.3. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 10. ДІЛОВОДСТВО

10.1. Діловодство в Організації ведеться українською мовою.

Завантажити статут

Select the amount of a one-time donation in Bitcoin