Гарячі теми:

Устав Фундації

СТАТУТ ФУНДАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ»

 Загальні положення

§ 1

Фундація «Відкритий Діалог», далі іменована у тексті цього Статуту «Фундація», заснована «Засновниками» на підставі нотаріального акту № 3938/2009, складеного 9 грудня 2009 року нотаріусом Кшиштофом Млинарським у м. Красніку, діє на підставі положень Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. від 1991 р. № 46 ст. 203, з подальш. зм.), а також на підставі цього Статуту.

§ 2

Фундація є юридичною особою.

§ 3

Головним місцем розташування Фундації є м. Варшава.

§ 4

1. Фундація поширює свою діяльність на територію Республіки Польща в тому об’ємі, який необхідний для належної реалізації статутних цілей, вона також може здійснювати свою діяльність і за межами Республіки Польща.
2. Фундація може використовувати свою назву іншими мовами

§ 4а

1. Фундація має право створювати відділення, установи, філіали та представництва в країні і за кордоном, а також входити до складу інших польських і зарубіжних фундацій, асоціацій та інших організацій, цілі яких схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.
2. Реалізація статутних цілей Фундації може здійснюватися у співпраці з іншими суб’єктами, цілі яких схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.

§ 5

Термін дії Фундації необмежений.

§ 6

Виходячи з цілей Фундації, відповідним міністром є міністр закордонних справ Республіки Польща.

Цілі і принципи роботи Фундації 

§ 7

Метою Фундації є захист прав людини і підтримка демократії, сталого розвитку та верховенства закону через:

1.    дії, спрямовані на розвиток ініціатив, рухів і громадянських суспільств, особливо в державах, що входили до складу колишнього СРСР, на основі досвіду системної трансформації Республіки Польща, а також цінностей і стандартів функціонування суспільного життя в державах-членах Європейського Союзу;
2.    дії по створенню партнерства між Республікою Польща та іншими державами, зокрема, зазначеними в пункті 1, а також між громадянами цих держав;
3.    дії на користь співпраці та інтеграції ініціатив, рухів, громадянських суспільств і держав, зокрема, зазначених в пункті 1, з іншими суб’єктами міжнародного права;
4.    заходи, що стимулюють зміни, спрямовані на надання громадянам держав, зокрема, зазначених в пункті 1, рівних можливостей в їх інтелектуальному, професійному, соціальному і культурному розвитку, а також в повному використанні громадянських прав, в тому числі в активній участі в політичному житті;
5.    дії щодо гарантування безпеки та суспільного ладу, розвитку самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я та підвищення доступності та поліпшення стандартів функціонування інших державних послуг.

§ 8

Фундація реалізує свої цілі через:

1.    дослідження і аналіз випадків порушення прав людини, особливо громадянських прав і права на захист від переслідувань, а також соціальних явищ, базуючись, зокрема, на емпіричних даних, їх синтезі і накопиченні в базах даних, а також за допомогою їх представлення у формі аналізів , звітів, презентацій, інфографіки, мультимедіа та розробок іншого типу;
2.    поширення, особливо серед політичних керівників, органів державної адміністрації та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, а також в середовищах, які формують громадську думку, в засобах масової інформації та соціальних мережах, зокрема, у вигляді фотографій, аудіозаписів і записів передач, фільмів, заяв, статей та інтерв’ю, проблематики, зазначеної в §7, а також знань, накопичених Фундацією, особливо в формах, зазначених у пункті 1, а також досягнень Фундації в обсязі, охопленому її статутними цілями;
3.    організацію та проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів і конференцій, зокрема, для фізичних осіб, підприємств, державних установ і органів місцевого самоврядування, студентських самоврядувань, професійних самоврядувань, організацій роботодавців, профспілок, релігійних організацій, громадських рухів і політичних угруповань , а також неурядових організацій в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
4.    надання консультацій фізичним особам, підприємствам, державним установам та органам місцевого самоврядування, студентським органам самоврядування, професійним органам самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним організаціям, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціям в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
5.    організацію громадських зібрань, в тому числі демонстрацій і акцій протесту, а також благодійних заходів, аукціонів, виставок, вернісажів, хеппенінгів, рекламних акцій і музичних концертів та інших заходів в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
6.    видавничу діяльність;
7.    надання фінансової, матеріальної, юридичної та організаційної допомоги підприємствам, державним установам та органам місцевого самоврядування, професійними органам самоврядування, організаціям роботодавців, профспілкам, релігійним організаціям, громадським рухам і політичним угрупованням, а також неурядовим організаціям і фізичним особам, зокрема тим, які потребують гуманітарної і медичної допомоги, а також організації медичних навчальних заходів і курсів з надання першої допомоги в обсязі та відповідно до чинного законодавства і що проводяться компетентним персоналом;
8.    створення фондів і стипендіальних програм, а також фінансування стипендій для дітей, молоді та студентів, особливо обдарованих, соціально активних, для людей, що зазнають репресій або осіб, які перебувають у скрутному фінансовому становищі;
9.    організацію спостережних місій, в тому числі спостережних місій за виборами, а також навчальних візитів у обсязі, охопленому статутними цілями Фундації;
10.    придбання обладнання, устаткування, матеріалів і послуг, призначених для реалізації статутних цілей Фундації, а також безоплатної передачі або надання їх у користування фізичним та іншим суб’єктам, що діють в обсязі, охопленому статутними цілями Фундації.

§ 9

1. Поряд з реалізацією ініційованих Фундацією проектів, Фундація співпрацює з фізичними особами та іншими суб’єктами для досягнення статутних цілей Фундації. Така співпраця може полягати в наданні фінансової підтримки, в тому числі частковому або повному фінансуванні заходів або в наданні допомоги для одержання необхідних коштів з інших джерел, а також в інформаційній, матеріальній, юридичній і в організаційній підтримці, або в отриманні Фундацією підтримки в аналогічному обсязі.
2. Фундація реалізує статутні цілі також за допомогою членства в організаціях, що об’єднують недержавні організації та інші польські та закордонні суб’єкти, статутні цілі яких схожі або ідентичні з цілями Фундації.
3. В рамках реалізації статутних цілей Фундація може ініціювати судові провадження і приєднуватися до судових проваджень, які ведуться в органах правосуддя, та органах державної адміністрації в якості громадської організації таким чином і на підставі таких принципів, які встановлені чинними положеннями законодавства.

Майно і доходи Фундації 

§ 10

Майном Фундації є:

1.    Установчий фонд – грошовий внесок Засновників у розмірі 10 000,00 злотих (прописом: десять тисяч злотих), при чому з установчого фонду виділяється сума 2500, 00 злотих (прописом: дві тисячі п’ятсот злотих) на державну діяльність.
2.    Інша власність та інші майнові права, в тому числі фінансові кошти, цінні папери,  нематеріальні активи та інші матеріальні засоби, зокрема нерухоме та рухоме майно, придбані Фундацією в процесі її роботи.

§ 11

1. Фундація отримує доходи зокрема від:
а) пожертв, спадків, заповітів, дотацій, субвенцій, грантів, інших безоплатних надходжень;,
б) цінних паперів, депозитів капіталу;
в) банківських відсотків і доходів від рухомого і нерухомого майна;
г) доходів від підприємницької діяльності;
ґ) доходів від зборів пожертв та масових заходів, лотерей та інших соціальних акцій, організованих Фундацією на підставі відповідних дозволів;
д) доходів, отриманих від майнових прав;
е) частки і акцій в компаніях.
2. Доходи, зазначені в п. 1, можуть надходити в межах країни і з-за кордону.
3. Доходи, отримані з джерела, зазначеного в ч. 1 п. «А», можуть бути використані на реалізацію статутних цілей Фундації на розсуд її Правління, у разі, якщо дарувальники не конкретизували мети, на яку повинні використовуватися виділені кошти, при тому, що ця мета збігається зі статутними цілями Фундації.
4.  З питань прийняття пожертв і спадку, заяви, що їх вимагає законодавство, подаються Правлінням Фундації.
5. У разі призначення Фундації спадкоємцем, Правління Фундації подає заяву про прийняття спадщини з умовою складання опису майна, за умови, що в момент подачі цієї заяви очевидно, що актив спадщини значно перевищує борги спадкодавця.
6. Фундація не приймає доходів, отриманих з джерела, зазначеного в п. 1 підпункті «а», якщо їх отримання суперечить діяльності, що здійснює Фундація.

§ 12

Наявні і отримані Фундацією кошти можуть використовуватися виключно для реалізації статутних цілей. Вони не можуть бути джерелом прибутку Засновника, членів статутних органів або працівників, а також осіб, з якими співробітники перебувають у шлюбі або у відносинах свояцтва або спорідненості по прямій лінії, свояцтва або спорідненості по бічній лінії до другого ступеня або пов’язані шляхом усиновлення (удочеріння), опікунства чи піклування.

§ 13

Забороняється:

a)    Кредитування або забезпечення зобов’язань майном Фундації по відношенню до її Засновників, членів її правління або співробітників, а також осіб, з якими співробітники перебувають у шлюбі або спорідненості по прямій лінії, в спорідненості по бічній лінії до другого ступеня або пов’язані шляхом усиновлення (удочеріння), опікунства чи піклування, що іменуються далі близькими.
б) Передача майна Фундації на користь її Засновників, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, а особливо, якщо така передача здійснюється безкоштовно або на пільгових умовах.
в)  Використання майна Фундації для її Засновників, членів правління або співробітників, а також їхніх близьких, на умовах інших, ніж по відношенню до третіх осіб, за винятком випадків безпосереднього використання майна згідно статутних цілей організації.

Господарська діяльність

§ 14

1. Фундація може здійснювати господарську діяльність у розмірі, який служить для реалізації її статутних цілей, на підставі принципів, визначених в окремих положеннях. Господарська діяльність може мати виключно побічний, допоміжний характер, спрямований на отримання фінансових коштів для ведення та розвитку статутної діяльності. Дохід від господарської діяльності в повному обсязі призначається для реалізації статутних цілей. Фундація виділяє 2 500,00 злотих (дві тисячі п’ятсот злотих) на ведення господарської діяльності.
2. Фундація може здійснювати господарську діяльність в сфері:
1)    16.24 Z Виготовлення упаковок з дерева;
2)    17.12.Z Виготовлення паперу та картону;
3)    17.21.Z Виготовлення гофрованого паперу та гофрованого картону, а також упаковок з паперу та картону;
4)    18.12.Z Іншого друку;
5)    18.13.Z Діяльності з надання послуг підготовки до друку;
6)    18.20.Z Відтворення записаних носіїв інформації;
7)    26.80.Z Виготовлення магнітних і оптичних носіїв інформації;
8)    32.40.Z Виготовлення ігор та іграшок;
9)    58  Видавничої діяльності;
10)    59.11.Z Діяльності, пов’язаної з виробництвом фільмів, відеозаписів і телевізійних програм;
11)    59.20.Z Діяльності у сфері звукозапису та музичного запису;
12)    62.01.Z Діяльності, пов’язаної з програмним забезпеченням;
13)    62.09.Z Іншої діяльності з надання послуг у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій;
14)    63 Діяльності у сфері інформаційних технологій;
15)    73.20.Z Дослідження ринку і громадської думки;
16)    74.20.Z Фотографічної діяльності;
17)    82.19.Z Виготовлення фотокопій, підготовки документів та іншої спеціалізованої допоміжної офісної діяльності;
18)    70.2 Консалтингу, пов’язаного з управлінням;
19)    70.21.Z Зв’язків з громадськістю (public relations) і комунікації;
20)    70.22.Z Іншого консалтингу в сфері здійснення господарської діяльності та управління;
21)    46.18.Z Діяльності агентів, що спеціалізуються на оптовій торгівлі іншими окремими видами товарів;
22)     46.19.Z Діяльності агентів з оптової торгівлі універсальним асортиментом товарів;
23)     46.44.Z Торгівлі оптової виробами з кераміки і скла і миючими засобами;
24)     46.48.Z Торгівлі оптової годинниками та ювелірними виробами;
25)     46.9 Торгівлі оптової іншими побутовими товарами;
26)     47 Торгівлі роздрібної, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
27)     74.3 Діяльності з перекладу;
28)     82.3 Діяльності з організації ярмарків, виставок і конгресів;
29)     85.59.B Інші позашкільні види освіти, не класифіковані в іншому місці;
30)     85.6 Допоміжної діяльності в сфері освіти;
31)     92.00.Z Діяльності з організації азартних ігор і укладання парі.
3. У разі, коли для ведення господарської діяльності в будь-якій з вищеперерахованих сфер необхідно одержання концесії або дозволу, Фундація почне вести таку діяльність після отримання відповідної концесії або дозволу.

Органи влади Фундації

§ 15

Органами влади Фундації є:
а) Рада Фундації,
б) Правління Фундації.

Рада Фундації 

§ 16

1.    Рада Фундації є керівним, контролюючим і оцінюючим органом Фундації.
2.    Рада Фундації окреслює загальні напрямки діяльності Фундації та здійснює інші дії, передбачені цим Статутом.
3.    До складу Ради Фундації входить від трьох до семи осіб включно з  Головою Ради Фундації та членами Ради Фундації, що призначаються на невизначений термін.
4.    Члени першого складу Ради призначаються Засновниками. Наступних членів Ради на місця осіб, які припинили займати цю посаду або для розширення складу Ради, призначає Рада Фундації на підставі свого рішення. Члени Ради Фундації обирають зі свого складу Голову Ради Фундації.
5.    У разі смерті, відставки або відкликання члена Ради Фундації, для того, щоб прийняті ним рішення, у тому числі рішення про зміни в Статуті, були дійсними, Рада Фундації має налічувати не менше трьох членів. У разі, коли у Раді Фундації залишається один член, він зобов’язаний протягом трьох місяців розширити склад Ради Фундації до необхідної мінімальної кількості її членів.
6.    Рада Фундації  на засіданні призначає і відкликає Правління Фундації, а також обирає і призначає її Президента з числа її членів, надалі іменованого «Президент Фундації», визначає умови винагороди Правління і затверджує обсяг повноважень її членів.

§ 16a

1. Засідання Ради Фундації проводяться за необхідності за ініціативою не менш ніж 1/3 складу її членів, проте не рідше ніж раз на рік. Засідання скликає Голова Ради Фундації.
2. Рішення Ради Фундації приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше ніж половина її складу, при цьому у разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради Фундації.
3. Призначення або відкликання члена Ради Фундації проводиться шляхом рішення Ради Фундації, прийнятого на таємному голосуванні простою більшістю голосів у присутності Голови Ради Фундації. Член Ради Фундації, відсутній на засіданні, може надати свою письмову довіреність іншому члену або призначити зовнішню довірену особу.
4. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Ради Фундації було дійсним, потрібна попередня виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.
5. Засідання Ради Фундації можуть проводитися за допомогою засобів електронної комунікації.
6. На запрошення Ради Фундації у її засіданнях в якості спостерігачів можуть брати участь члени Ради та інші запрошені особи.

16б

До завдань Ради Фундації належать, зокрема:
а) призначення та відкликання членів Правління Фундації, в тому числі Голови Правління, далі іменованого «Президент Фундації», визначення принципів винагороди членів Правління та затвердження обсягу їх повноважень;
б) оцінка роботи Правління, щорічне прийняття звітів і надання схвалення роботи членів Правління Фундації.
в) контроль поточної діяльності Правління Фундації.
г) нагляд за загальною діяльністю Фундації.
ґ) прийняття на прохання Правління Фундації рішення про злиття з іншою Фундацією або про ліквідацію Фундації.

Порядок призначення та відкликання членів Правління

§ 17

1.  За два тижні до засідання з питання призначення або відкликання члена Правління, Рада Фундації повідомляє цю особу рекомендованим листом про намір прийняти таке рішення.
2. Для призначення та відкликання члена Правління потрібно прийняти рішення абсолютною більшістю голосів членів Ради Фундації.
3. Для того, щоб рішення про призначення або відкликання члена Правління було дійсним, потрібна попередньо виражена у письмовій формі згода на прийняття такого рішення з боку Голови Ради Фундації.
4. У разі прийняття рішення про призначення або відкликання члена Правління без попередньої письмової згоди Голови Ради Фундації, таке рішення вважається абсолютно недійсним і неефективним.

Правління Фундації 

§ 18

Правління керує поточною діяльністю Фундації та представляє інтереси Фундації перед третіми особами. Правління Фундації займається всіма справами, що не належать до виключної компетенції інших органів Фундації, зокрема:
а) здійснює управління майном Фундації;
б) виконує рішення Ради Фундації;
в) визначає кількість прийнятих на роботу співробітників і розмір коштів для виплати заробітних плат;
г) організовує і стежить за господарською діяльністю Фундації.
ґ) отримує субсидії, пожертвування, спадщини і заповіти;
д) створює і ліквідує суб’єкти та організаційні структури Фундації;
2. До повноважень Правління належить звернення із заявою про внесення змін до Статуту Фундації, а також про злиття або ліквідацію Фундації.

§ 19

У разі призначення Правління, що складається з більш ніж одного члена, рішення приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше, ніж половини загальної кількості її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Президента Правління.

Спосіб представлення інтересів

§ 20

Заяви подає одноосібно Президент Правління, двоє членів Правління, що діють спільно, або прокурист, призначений на підставі рішення Правління.

Перехідні та прикінцеві положення

§ 21

Рада Фундації  залишає за собою право здійснювати зміни в цьому Статуті, а також в цілях діяльності Фундації, які в ньому містяться. Зміни набувають чинності шляхом прийняття рішення Радою Фундації більшістю щонайменше ¾ її складу.

§ 22

1. Рішення з питання про ліквідацію Фундації приймає Рада Фундації.
2. Рішення про ліквідацію Фундації приймається більшістю ¾  від загального числа голосів членів Ради Фундації за згодою Голови Ради Фундації.
3. Залишок майна від Фундації буде передано іншій Фундації або організації, цілі котрих схожі або ідентичні до статутних цілей Фундації.

§ 23

До питань, які не регулюються цим Статутом, мають застосовуватися положення Закону від 6 квітня 1984 року «Про фонди» (Вісник законів РП Dz. U. № 46, від 1991 р., ст. 203).

Варшава, 24 червня 2014 р.

Читати також: